MASALADESI IS BACK VISIT www.desimasty.com
filesFLASH IS BACK VISIT www.files-flash.com
Register | Login to browse the forum without any restrictions!

Dear Users, if your unable to see the Xossipz mails in your mail Inbox(For Account Activation / Passwor Reset, etc..), please check mail spam folder.


Thread Rating:
 • 0 Vote(s) - 0 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Misc. Erotica అద్దె ఇల్లు
నేను ఆ వీధి లోనుండి అటు ఇటు తిరగడం ఇది 30 వసారి, ఇంటివైపు చూడడం 60 వసారి. ఆ ఇల్లు నన్ను అంతగా ఆకట్టుకుంది. చుట్టు విశాలమైన ఆవరణం, పచ్చని చెట్లు, ఆందంగా తీర్చిదిద్దిన పూలతొటలు, ఆంతేకకుండా సులువుగా 3 లేక 4 కార్లు పట్టే విశాలమైన ఆవరణం, చూస్తున్నకొద్దీ చూడాలనిపించసాగింది. నా మనసు భరంగా మూలిగింది. ఇలాంటి ఇంటిలో వుండాలంటే పెట్టి పుట్టాలనిపించింది. నామొగుడు తేచ్చే 1500 రూపాయలూ తినడానికి, బ్రతకడానికే సరిపోవు, ఇంక ఇలాంటి ఇల్లా? అనుకుంటూ భారంగా అడుగులను ముందుకు కదిలించేను. 

ఆలా రెండు అడుగులు వేసేనో లేదో ఎవరో ఆ ఇంటిలోనుండి పిలుస్తున్నట్లుగా ఆనిపించి, ఆటు తలతిప్పి చూశాను. నిజమే, నేనేమి కల కనడంలేదు. ఎవరో వొక పెద్దావిడ నన్నే రమ్మన్నట్లుగా చేయ్యవూపుతూ పిలుస్తున్నాది. నాకేమో అనుమానం వొచ్చి ఆటు ఇటూ తల త్రిప్పి చూశాను. ఎవ్వరూలేరు ఐనాగానీ అనుమానం తీరక నన్నేనా అన్నట్లుగా నావైపుగా వేలుచూపిస్తూ ఆడిగేను. ఆమె మీరే అన్నట్లుగా తలవూపింది. నన్ను ఎందుకు పిలుస్తొంది చెప్మ అనుకుంటూ సన్శయంగా ఇంటి గేటు తీసుకుని ఆ ఇంటిలో అడుగుపేట్టేను. 

ఆవిడ చూడడానికి సుమారుగా 50 ఎళ్ళు వున్నట్లుగా కనిపిస్తున్నాది. నుదుటన రూపాయకాసుంత బొట్టు, చామనచాయ, నిండైన విగ్రహం,మళ్ళి మళ్ళి చూడాలనిపించే అదోరకమైన ఆకర్షణీయమైన రూపం. అలాగ ఆమెనే చూస్తూ వెళ్ళి ఆమె ఎదురుగా నిలుచున్నాను. ఏమిటమ్మ ఎవరి ఇల్లైనా వెదుకుతున్నావా? గత 10/15 రోజులుగా చూస్తున్నాను, నువ్వు అదేపనిగా ఈవీధిలొ తెగవెదుకుతున్నావు అన్నాది ఆవిడ. 

అబ్బే అలంటిదేమీలేదండి, ఆద్దెకి ఏమైనా ఇల్లు దొరుకుతుందేమోనని వెదుకుతున్నాను, ఆన్నానునేను. మరి ఏమైనాదొరికిందా? ఏమాత్రం అద్దె ఇవ్వగలవేమిటి అని అడిగింది ఆవిడ. అమ్మొ ఈవీధిలో చూడడంలేదండి మాకు అంతస్తొమతులేదండి. ఈవీధికి 2 వీధుల అవతల కొంచం అద్దె తక్కువలో చూస్తున్నాము. నాకు ఈవీధి ఇళ్ళు అందులొ ముఖ్యంగా మీ ఇల్లు చాలా బాగా నచ్చయండి అందుకే రోజూ పనివున్నా లేకపొయినా ఈవీధి గుండా వెళుతూవుంటాను, ఆవిధంగానైనా ఓసారి మీ ఇల్లు చూసినట్లుగావుంటుంది అనిమోఘమాటంగా సమాధానమిచ్చాను. 

ఆంతబాగా నచ్చిందా మా ఇల్లు ఆంది ఆవిడ. అవును అన్నట్టుగా తల వూపేను సిగ్గుగా. నీపేరేమిటి అడిగింది ఆవిడ. నాకు అక్కడనుండి ఎంతతొందరగా వీలైతే ఆంతతొందరగా వెళ్ళిపోవాలనిపించసాగింది. అప్పటికే అవమానంతో నా ముఖం ఎర్రగా కందిపోయింది. లోపలినుండి పోగుకొస్తున్న కోపాన్ని, దుఖాన్ని అదిమిపెట్టుకుంటూ ఆతి కస్టం మీద చెప్పేను సుందరి అని. ఓ మరి మీ ఆయనపేరు, పొడిగించింది, ఎందుకు ఈవిడకి ఇన్ని వివరాలు, ఎదో పెద్ద ఇల్లు ఎదో అద్దెకి ఇచ్చేదానిలాగా అని మనసులోనే చిరాకు పడుతూ కాసింత అ ఇస్టంగానే సమాధానం చెప్పేను రమణ అని. ఓహొ ఎక్కడ పని చేస్తున్నారు మీవారు మళ్ళి అడిగింది ఆమె. గత్యంతరం లేక చెప్పేను, ఫలానా కంపెనీలో గుమస్తా అని. అలాగా, జీతం ఎమాత్రం వస్తుందేమిటి మళ్ళి ఆరా తీసింది ఆవిడ. ఒ 1800 దాకా వస్తుంది అని చాలా ఆసహనంగా సమాధనం చెప్పేను ఈమారు. 

అలా చికాకు పడకు అమ్మాయి మఆ ఇంట్లో ఓ 2 గదులు ఖాళీగా వున్నాయి నువ్వు ఏమఆత్రం ఇవ్వగలవో అని ఆలోచిస్తున్నానంతే అని చిరునవ్వుతో సమాధానమిచ్చింది. అంతే అప్పటిదాకానాలో దాగున్న కోపం, చికాకు, అసహనం అన్నీ మాయమైపోయి వాటి స్తానొంలొ ఎక్కడలేని ఆనందం, సంతోషం చోటుచేసుకున్నాయి. 

అంతే, గభాలున ఆమె 2 చేతులను నా రెండు చేతులతో పట్టేసుకుని ఓ 300 ఐతే ఇబ్బాంది లేకుండా ఇచ్చుకోగలను పిన్నిగారూ అన్నాను చాలా ఊద్వేగంగా. 300 కి ఈరోజులలో ఏమి వస్తుందమ్మా, కొంచం దీర్ఘం తీసింది ఆవిడ. చేతిదాకా వొచ్చిన అవకాశం ఎక్కడ జారిపోతుందో అని మరో 50 ఇస్తాను ఇంక ఏమీ అంకండి పిన్నిగారూ అని ఆమేచేతులను గట్టిగా పట్టేసుకున్నాను. 

సరే పొనీ ఇప్పుడైనా చేబుతావా నీకు ఎంతమంది పిల్లలో, ఎంతమంది ఇంట్లో వుంటారో, ఇందుకంటే పిల్లౌ వుంటే నేను ఇల్లు ఇవ్వను అన్నాది ఆవిడ. 

అబ్బే నేను మా ఆయనే. మాకు అప్పుడే పిల్లలు వద్దు అనుకున్నాము అన్నాను ఆంతకు ముందు ఆమెమీద చికాకు పడినందుకు సిగ్గుపడుతూ. 

పెళ్ళై ఎన్నాళ్ళైయిదేమిటి మళ్ళి అదిగింది ఆవిడ చాలా ప్రసన్నంగా

2 ఏళ్ళు అయింది చెప్పేను నాకు ఆంతగా నచ్చిన ఇంటిలోనే అద్దెకు దోరికిదన్న ఆనందంలో. 

సరే ఎప్పుడు దిగుతారు ఇంటిలో అడిగింది ఆవిడ. 

మీరు ఒప్పుకుంటే ఈరోజే దిగిపోతాను అన్నాను నేను చిరునవ్వుతో. 

మరైతే ఇల్లు చూడవా? అడిగింది ఆవిడ నవ్వుతూ. 

అప్పటికిగాని నాకు తెలివి రాలేదు నేను ఇల్లు చూడలేదని. ఆమెనవ్వుతూ ఇంటి ప్రక్కవైపునకు దారితీసింది. మాది సైడ్ పోర్షన్. 2 ఓ మదిరి గదులు ఒక చిన్న వొంటగది దాని వెనకాలే వొంటగదికి ఆనుకుని స్నానాలగది. నాకైతే చాలాబాగా నచ్చింది. ఆంత ఖరీదైన ఎరియాలో అంత అందమైన ఇల్లు అంత తక్కువ అద్దెలొ దొరకడం నా అద్రుస్టానికి నేనే మురిసిపోయాను. 

ఇల్లు చూడడం ఐపోయాక ఆమె ఇంటిలోకి తీసుకుపోయి ఆమే మరో 2 రోజులలో ఇంటిలో దిగడానికి ముహూర్తం పెట్టింది. ఆమె ఇల్లు చాలఆ రిచ్ గా చాలా ఆందంగా, విశాలంగా వుంది. 

ఆమె ఇల్లు చూస్తూ మీవారు ఏమిచేస్తూవుంటారని ఆడిగేను. 

మావారు నన్ను విడిచిపెట్టేసి తన ఇద్దరు కొడుకులతో అమేరికాలో వుంటున్నరు అన్నాది. 

ఐతే ఎక్కడ మీరొక్కరే వుంతున్నరా అన్నాను నేను. 

ఓక్కత్తినే వుండవలసిన అవసరం నాకేమిటి, ఈవూళ్ళోనే నాకు ఆఆరుగురు కూతుళ్ళు వున్నారు. అసలు వాళ్ళగురుంచే నేను మాయనని గూడావిడిచిపెట్టేసుకున్నాను. నా ఆరుగురు కూతుళ్ళవి వుమ్మడికుటుంబాలే అని చెబుతూ అన్నట్టు మరచిపొయాను పిల్లా, బాగా గుర్తుచేసేవు. చెప్పేనుగదా నాకూతుళ్ళందరూ వుమ్మడి కుటుంబాలేనని వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇంటిలో ఏకాంతం ఆంతగా దొరకదమ్మ, ఆందుకే తరచుగా ఇక్కడకువొచ్చి ఓరోజూ, పూట గడిపి పోతూవుంటారమ్మ. పెళ్ళి ఐనదానివి. నీకు తెలియనిది ఏముంటుంది? మొగుడు పెళ్ళాలు ఆపాటి ఏకంతం కోరుకోవడం తప్పేమీ కాదుకదా? ఇంతకు చెప్పోచ్చేదేమిటంటే, వాళ్ళ గదులు రెండూ మీ రెండు గదులకు ఆనుకుని వున్నాయి అప్పుడప్పుడు ఆగదిలోనుండీ ఏమైనా శబ్దాలు ఆవీ వోస్తే మరోలా అనుకోకమ్మ, ముందే చేబుతున్నానుఅన్నాదావిద. 

వాళ్ళ గదులలో వాళ్ళు వుంటారు నాకేమిటి అనుకున్నాను నేను ఆ మాటే ఆమెతోఅన్నాను. సరే, మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే నాకూ అభ్యంతరం లేనట్లే అని సరే, మీ రమణని ఎప్పుడు తీసుకువొస్తున్నావు? అన్నాది ఆవిడ. నాకు నచ్చితే ఆయనకు నచ్చీనట్లే పిన్నిగారూ అంటూ ఇంతకూ మీపేరేమిటి పిన్నిగారూ  అన్నాను. 

పిన్నిగారూ అన్నవుగ అలగేపిలువె అన్నాది ఆవిడ.

మరో రెండురోజులలో ఆవిడ పెట్టిన ముహూర్తానికే నేనూ మా ఆయన ఆ "అద్దె ఇంటి" లో చేరిపోయాము.
Reply
నేను ముందుగానే చెప్పినట్లుగా మాకు పెద్దగా సామానులేవీ లేవు. పడుకోవడానికి ఓ చిన్న పరుపు, వొండుకోవడానికి ఓ 4 గిన్నేలు, ఓ 2 సూట్కేసులు మా ఇద్దరికి తలా 4 జతల బట్టలు ఆంతే. మా పిన్నిగారైతే మమ్మల్నీ మా పేదరికాన్ని చూసి చాలా బాధపడ్డారు. ముందుగా మేమెంతచెపీనా వినకుండా మాకు పడుకోవడానికి ఓమంచి డబుల్కాట్ బెడ్, ఓ రెండు జతల మంచి దుప్పట్లు మాబెడ్రూంలో వేయించేరు. సొంత తల్లి కన్నా ఎక్కువగా మమ్మల్ని చూసుకోసాగేరు. వారంలో 2, 3 రోజులు ఆమె ఇంటిలోనే భోజనాలు అవీను. ఆఇంటిలో చేరిన 2 వారాలోనే మేము, ముఖ్యంగా నాతో పిన్నిగారికి మంచి స్నేహం కలిసిపోయింది. 

ఇప్పుడు నా దినచర్య ఏమిటంటే, వుదయం 8:30 కి మా ఆయన ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోగానే వొక్క అర్ధ గంటలో ఇంటిలో పనులన్నీ ముగించుకుని పిన్నిగారింటికి పోయి 11, 11:30 వరకు బాతాఖానీ వేసుకోవడమే. సాధారణంగా పిన్నిగారు 11:00 గంటలతరువాత నేను ఆక్కడ వుండడం ఆస్సలు ఇస్టపడరు. ఎందుకంటే సాధారణంగా 12:00 గంటల తరువాత ఆవిడ కూతుళ్ళు అల్లుళ్ళూ వొస్తూవుంటారు. 

ఒక రోజు నేను "మీకూతుళ్ళను నాకు పరిచయం చేయరా అని అడిగేను".
దానికి ఆవిడ చాలా నిఖ్కచ్చిగా తన కూతుళ్ళను పరిచయం చేయనని చేప్పేసేరు. 
ఆవిడ అర్గ్యుమెంటు ఏమిటంటే, "తన కూతుళ్ళు వాళ్ళ ఇంటిదగ్గర ఏకంతం దొరకక నా ఇంటికి వస్తున్నారు. ఆలంటప్పుడు ఇక్కడ కూడా ప్రశాంతంగా వుండకుండా మళ్ళి క్రొత్త పరిచెయాలు, పలకరింపులతో టైం వేస్టుచేయడంలో ఆర్ధం ఏమివుంటుంది", అంటూ వుంటారు. 

ఆలోచిస్తే ఆమె చేప్పేదిగూడా సమంజసం గానేవున్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది. ఈ ఇంటిలోకి వోచ్చిన దగ్గరనుండి రోజులు సులువుగా దోర్లిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా పిన్నిగారి సహచేర్యంలో. ఆన్నట్లు పిన్నిగారు చాలా సరదా ఐన మనిషి. ఆమె చాలా ఎక్కువగా బూతులు మాట్లాడతారు. 

ఆమె ఆనేదేమిటంటే "పెళ్ళి ఐన మొదటి రాత్రి నుండి మనం చేసేదే బూతుపనులు, ఆలంటప్పుడు మ్మట్లాడితే తప్పేమిటంటారు. ఐనా మనమంతా పెళ్ళైనవాళ్ళమే. మనకు తెలియని విషయాలేముంటాయి చెప్పు", ఆంటారు. ఆమెగూడా రైటేగదామరి!

మొదటినెల ఆద్దె ఇవ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక సంఘటన జరిగింది. ఆప్పుడు నాకు తెలియదు నాజీవితం ఓ ముఖ్యమైన మలుపు తిరగబోతున్నదని. ఆరోజు ఏదో ఆడవాళ్ళ పండుగ అవ్వడంతో నేను తలంటుపోసుకుని వున్నదాట్లో కొంచెం మంచి చీర కట్టుకుని అద్దె తీసుకుని పిన్నిగారిదగ్గరకు వెళ్ళేను. 

పిన్నిగారు నన్ను చూస్తూనే "అరె సుందరి నువ్వా రా.. రా.. ఎవరో ఆనుకున్నాను. నేను ఎప్పుడూ గమనించలేదుగానీ నీలో ఓ గోప్ప ఆందగత్తె దాగున్నాది సుమీ!  నేనేగాని మొగవాడినైవుంటే ఈపాటికి నిన్ను ఏదో చేసేదానిని అని కన్ను కొట్టింది". 

ఆంత పెద్దావిడ ఆలా మాట్లాడడం నాకే సిగ్గేసింది. నేను సిగ్గు పడడం చూసిన పిన్నిగారు, "నేనేదో నిన్ను పొగడడానికి అలా అనండంలేదు సుందరీ నా మాటమీద నమ్మకం లేకపోతే యిలారా", అంటూ నా చేయ్య పట్టుకుని నన్ను ప్రక్కగదిలోవున్న ఓ పేద్ద డ్రేస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గరకు తీసుకుపోయి దానిముందు నిలబెట్టిది. 

"నిన్ను నువ్వే చూసుకో" అంటూ "చూడు, 5'7" పొడవు, 36-32-38 కొలతలు, మంచి రంగు చూసినకొద్దీ చూడాలనిపించే రూపం, విశాలమైన జఘనం, రంభని మరిపించే అరటిబోదెలలాంటి తొడలూ, ఎత్తైన పిరుదులూ ఓహ్ రతీదేవిని మరపించే రూపం నీది సుందరి. నేను ఇన్నాళ్ళూ గమనించనేలేదు. చూస్తూవుండు ఒక్క నెల్లాళ్ళలో నిన్ను ఎలా తీర్చిదిద్దుతానో. ముఖ్యంగా నీకు కావలసింది కొంచెం పోషణ. ఆబుగ్గల్లో కొంచెం నిగారింపు, ఆసళ్ళు ఇంకొంచెంపొంగి, ఆచీర కుచిళ్ళచాటున నీ ఆడతనం ఇంకొంచెం పొంగారిందా, నువ్వు ఎక్కడకెళ్ళినా ఆడా మగా తేడాలేకుండా ఆందరూ నిన్నే కన్నార్పకుండా చూసేలా చేయకపోతే నేను నీపిన్నిగారినేకాదు" అంది.
ఆవిడ మాటలకు నేను విపరీతంగా సిగ్గుపదిపోతూ "మీరు మరీను పిన్నిగారూ" అని మెలికలు తిరిగిపోతుంటే, ఆవిడ అంది.

"అమ్మయి, ఇకమీదటనుండీ ఓక్క నెల్లాళ్ళపాటు నేను చెప్పినట్లుగా నువ్వు వినవలసిందే!" అంటూ హుకుం జారీచేసేరు.
ఆవిడ అన్నట్లుగానే ఆరోజునుంచే నామీద ప్రయొగాలు మొదలుపెట్టింది. ముందుగా నాకు విటమిన్ టేబిలెట్లు తెచ్చి ఇచ్చింది. 
"ఎందుకండి పిన్నిగారు ఇవి అన్నీను, ఇప్పుడు నేను ఆరోగ్యంగానే వున్నానుగదా"  అంటే

"చూడు అమ్మాయి ఆరోగ్యంగా వుండడంవేరు,  అందంగా, ఆకర్షణీయంగా, ఆకట్టుకునే విధంగా వుండడం వేరు. ఆడపిల్ల సంపద ఆంతా ఆమె అందమే. బయటకు వెళితే మొగవాళ్ళతోకన్నా ఆడవాళ్ళ వల్లే పనులు తొందరగా జరుగుతాయి ఎందువల్ల? చక్కని రూపం, రూపానికితగ్గ అవయవ సంపదా ఆడవాళ్ళ సొత్తు. పనిమీద బయటకు వెళ్ళి క్రొద్దిగా పైటజార్చి, ముద్దుగా అడిగితే అంగలార్చుకుంటూ పనిచేసిపెట్టని పురుష పుంగములున్నారా ఈ భూమిమేద?"  అంటూ నాకొక సుధీర్గమైన వుపన్యాసమిచ్చిందావిడ.  

ఇంక ఆఖరుగా నేనూ ఆమెతో ఏకీభవిస్తూ "ఎంతవారలైన కాంతదాసులేకదా" అంటూ, "సరే పిన్నిగారు ఈవేళనుడే ఈమందు మొదలుపెడతాను" అని మాట ఇచ్చేను ఆవిడకి.
ఆవిడకి మాట ఇచ్చినట్లుగానే ఆరోజునుండే ఆ టేబిలెట్లు వేసుకోవడం మొదలుపెట్టేను. మరో 4 రూజులు పోగానే ఆవిడ ఓ 2 రకాల లేహ్యలు తెచ్చి ప్రొద్దున్న ఒకటి రాత్రి పడుకోబోయేముందు ఒకటి వేసుకోమని ఇచ్చేరు. ఆవిడ అభిమానానికి సంతోషించాలో లేక ఆవిడ పిచ్చితనానికి విచారించాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఆవిడనిబాధపెట్టడం యిష్ఠంలేక, ఆవిడ చెప్పినట్లుగానే నేను ఆమె ఇచ్చిన వన్ని మింగడం మొదలుపెట్టేను. 

ఆ మందులు మొదలుపెట్టిన ఓ 15 రోజుల తరువాతనుండీ నా వొట్లో మార్పులు రావడం నేను గమనించాను. ముందుగా నా సళ్ళులో ఓటేసలపరం. నాసళ్ళు రెండూ బిగదీసుకుపోయి బరువెక్కిపోయి చాలా సేన్న్సిటివ్ గా యిపోయాయి. రెండు చేతులతోటి వాటిని పిసుక్కుంటూనో, లేదా వాటిని కసికసిగా నలిపేస్తూనో వుండకపోతే నేను ఒక్క క్షణంగూడా వుండలేకపోతున్నాను.  వెంఠనే నేను పిన్నిగారిద్గ్గరకు పరుగెత్తేను. పిన్నిగారు ఈవిషయం విని చిన్నపిల్లలాగ సంతోషించేరు. నేను కళ్ళనేళ్ళ పర్యంతమైపోతూ నాబాధ సంగతేమిటన్నాను.

దానికి పిన్నిగారు "పెళ్ళైనదానివేగదా? మీఅ ఆయన ఏమిచేస్తున్నాడు? ఈసలుపులు ఒక్క వారం పాటు భరించేవంటే నీ సళ్ళు 36-37B సైజునుండీ 38-39 C సైజులకు పెరుగుతాయి. మీ ఆయన ఈ వారం రోజులూ ఓపికచేసుకుని కొంచం బలంగా నీసళ్ళుని ఓ పట్టు పట్టేడంటే 40 C సైజులనుగూడా దాటవచ్చు. Best of Luck " అని చెప్పింది. 

ఇంక చేసేదేముంతుంది? ఆ వారం రోజులూ మా ఆయన నాసళ్ళతో బంతూలాట ఆడుకున్నాడు. తనివితీరా పిసుకున్నాడు. మోజుతీరా నాసళ్ళని కుడిచేడు. మా ఆయన నాబంతులతో అలా ఆదుకుంటూవుంటే నాకు చాలా సమ్మగా సుఖంగా వుందేది. ఆ వారం రోజులూ మాకు honey moon రాత్రులే ఐయ్యాయి. మా ఆయన ఎన్నిసార్లు నా పంగని పగలదీశాడో, ఎన్నిసార్లు నాపొలాన్ని  దున్నేడో, ఎన్నిసార్లు నాపొలాన్ని తడిపేడో ఆయనకే తెలియాలి.
ఇంతలో ఒక పేద్ద వుపద్రవం ఒచ్చిపడింది. అనుకోకుండా వాళ్ల ఆఫీసులో ఆడెట్ అస్సిస్టెంటు సిక్ అవ్వడంతో ఆతనికి బదులుగా మా ఆయన వాళ్ళ ఆడెటర్ తోపాటుగా వూరు వెళ్ళవలసివొచ్చింది. ఇలాంటి సమయంలో ఆయనని ఒదిలి వుండడం ఇష్టంలేకపోయినా నాకు తప్పలేదు. ఓ 15/20 రోజులలో ఒచ్చేస్తాననిచెప్పివెళ్ళిపోయారు. 

గత వారం 10 రోజులుగా మా ఆయన నాసళ్ళ తిమ్మిరి ఒదిలించడం తోపాటుగా నా దిమ్మ అదిరేతట్లుగా దంచుతూ వుండడంతో నాకు తెలిసిరాలేదుగాని, నా దిమ్మలో విపరీతంగా గుల పెట్టడం ఆరోజు సాయంత్రమే గుర్తించేను. రాత్రి అఔతున్నకొద్దీ దిమ్మలో గుల, సళ్ళలో సలపరం భరించలేనంతగా పెరిగిపోవడంతో మళ్ళీ పిన్నిగారి దగ్గరకు పరుగేత్తేను. 

నేను చెప్పినదంతా విన్నాక, "సళ్ళసలపరం సంగతే చెప్పేవు కాని, ఇంకా దిమ్మ సంగతి చెప్పలేదేమిటా అనే ఎదురుచూస్తున్నాను. నా ఊహే నిజమైతే, నేను చెప్పిన మార్పులన్ని నీ ఒంట్లో ఒచ్చి వుండాలి. నేను ఈ సుభ వార్త కోసమే ఎదురుచూస్తున్నాను." అని అప్పటికప్పుడు, 2 మనుషులను కబురుపెట్టించి తన గదిలోని పేద్ద డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ని మాగదిలోనికి మార్పించేసింది. 

"నేను ఒక సమస్యతో వొస్తే మీరేమిటి సంబందంలేని పని చేస్తున్నారు" అన్నాను నేను. 

దానికి పిన్నిగారు చిన్నగా నవ్వుతూ "సంబందం లేనిపనికాదేపిల్లా, సంబందం వున్నపనే. ఇప్పుడు నేను నీకు ఓ ఆకుపసరు ఇస్తాను. ఇంటికి వెళ్ళి ఈపసరు తాగడానికి ముందుగా బట్టలు అన్నీ  విప్పేసుకుని నీ వొంటిలో ప్రతీభాగాన్నీ ఒక్కసారిసరిగ్గా చూసుకుని ఈ పసరు తాగి బట్టలేమీ వేసుకోకుండా పడుక్కో. పొద్దున్నే మెలుకువ వచ్చేక మళ్ళి అద్దంలో నిన్ను నువ్వు చూసుకో. నువ్వు నిద్ర లేచే టైంకి నేను వచ్చి మిగతా సంగతులన్ని నేనుచూసుకుంటానుగా", అంటూ ఓ ఆకు పసరు వున్న సీసా నా చేతిలో పెట్టింది. 

"ఇంతదూరం వొచ్చేక ఇంక చేసేదేముంటుంది", అనుకుంటూ ఆ సీసా తీసుకుని మా ఇంటికి వొచ్చేశాను. ఆవిడ చేప్పినట్లుగానే అన్ని బట్టలు విప్పేసి అద్దంలో నన్ను నేను చూసుకున్నను. నాకు నా శరీరంలో ఎటువంటి మార్పులు కనిపించలేదు. ఆమె చెప్పిన విధంగానే ఆకుపసరు తాగేసి అలాగే పడుకుండిపోయాను. 

మరునాడు ప్రొదున్న 9:00 గంటలకుగానీ మెలకువరాలేదు. మెలుకువ వొచ్చేక బద్దకంగా వొళ్ళు విరుచుకుంటుంటే నేను ఒక మార్పు కనిపెట్టేను. అది ఏమిటంటే గత 15/20 రోజులలోలాగా నా సళ్ళు సలుపులుగానీ, నా పూకులో జిలకానీ లేవు. కానీ వొళ్ళంతా బరువుగా, అదోరకమైన మత్తుగా అనిపించింది. మరొక్కసారి వొళ్ళు విరుచ్కుంటూ నీను లేచి కూర్చున్నాను. అలా కూర్చొంటూనే నగ్నంగా వున్న నా ఒళ్ళు చూసుకొని ఒక్కసారిగా తుళ్ళిపడ్డాను. అప్పుడు రాత్రి పసరు తాగిన విషయం గుర్తుకువొచ్చింది. 

వెంటనే లేచి గదిలో లైటువేసి అద్దం లో నా ప్రతిరూపాన్ని చూసుకొని అవాక్కైపోయాను. కోలగా అదోమాదిరిగా వుండే నాముఖము గుండ్రముగా, బుగ్గలు పొంగి ఆదో రకమైన నిగారింపుతో చాలా sexy గా కనిపిస్తున్నను.  కొంచం సన్నంగా క్రిందికి వేళ్ళాడుతూవుండే నా బాయలు, గుండ్రంగా పెద్దసైజు బంగినిపిల్లి మామిడిపళ్ళలా బలిష్టంగా నిక్కి, నిగిడి, నిలుచోని వొచ్చి మాపని పట్టండి అన్నట్లుగా సవాలు చేస్తున్నై. బద్దలా వుండే నా శరీరం వొకరకమైన గుండ్రని నిగారింపు సంతరించుకుంది. సొట్టలు సొట్టలు గా వుండే నా పిరుదులు గుండ్రంగా కౌవిస్తు న్నై. బొడ్డు మ్రింత లోతుకుపోయి మరింత సెక్సీగా కౌవిస్తున్నది. మరికొంచం క్రింద నా ఆడతనపు మదన మందిరం. నాదిమ్మ, పూరీలా పొంగి నా నిలువె పెదాలు మందంగా తెయారై, నా గోల్లి నా పూపెదాలమధ్య నుండీ జీడిపిక్క లాగా బయటకు తొంగిచూస్తొంది. ముదొస్తున్న నా బుజ్జి దానిని చూసుకుని మురిసిపోతూ మురిపెంగా దానిని నా అరచేతితో నిమిరేను. వొళ్ళంతా కెరెంటు షాక్ కొట్టినట్లు ఝల్లు మంది. నరనరాలలో ఆదోరకమైన తీయని పులకరింత. తడిగుడ్డలో నరాలు మెలితిప్పినట్లుగా వొళ్ళంతా వొకరకమైన సలపరం.  తపనల తహతహలు తాళలేక మళ్ళీ చేతిని పూరెమ్మల మీద వేసుకుని అరవిచ్చుకున్న పూపెదాల మద్యపాయలో మద్యవేలు పోనిచ్చి సున్నితంగా పాయ ఈచివరనుండి ఆచివరవరకు న్మురుకుంటూ వుంటే కళ్ళు మత్తుగా ఆరమూతలు పడుతూవుండగా ఆసుఖాన్ని తట్టుకోలేక అలాగే మంచంవీద వాలిపోయి తొడలువిడదీసి తడిసిపోయి పదునుదేరిన బొక్కలోకి మధ్యవేలుని కసుక్కున తోసేసుకుని ఆసుఖానికి పరవసించిపోతూ తొడలని దగ్గరగా ముదుచుకుని మరోచేత్తో సళ్ళుని సున్నితంగా పిసుక్కుంటూ అందులో సుఖాన్ని పరవశంగా ఆస్వాదిస్తూవుండగా, టక టక టక తలుపు కొడుతూ సుందరీ, సుందరీ పిలిచేరు పక్కింటి పిన్నిగారు. అయిస్ఠంగా, అసంత్రుప్తిగా గబ గబాలేచి ఎదురుగా కనబడిన చీరని వొంటికి చుట్టుకుని తలుపు తీశాను. 

"ఎలావున్నావు పిల్లా ?"  అంటూ చొరవగా ఇంట్లోకి వొచ్చి చేతిలోని బేగ్ ని క్రిందపెట్టి, తలుపులు గడియవేసి, నన్ను గబ గబామా బెడ్ రూంలోకి లాక్కుపోయారు పిన్నిగారు.
గదిలోకి వెళుతూనే "ఏవి చూపించు", అంటూ తాను మంచమ్మీద కూర్చుంటూ కళ్ళతో నా అందాలను తడిమేయసాగేరు.

అసలే అస్థవ్యస్తంగా కట్టుకున్న చీర, ఆపైన నావొళ్ళంతా తడిమేస్తున్న ఆమె చూపులు, నీను సిగ్గుతో మెలికలు తిరిగిపోతున్నాను. దానితో ఆమె చొరవగా నాచేయ్యపట్టుకుని మంచమ్మీద తనప్రక్కన కూర్చోపెట్టుకుని, ఇంత చేసేను, మరి నన్నే చూడనీయవా అంటూ చొరవగా నా చీర పైటని నా భుజమ్మీదనుండీ  పక్కకితోసింది. పూర్ణకుంభాలలాంటి నా సళ్ళు నిక్కి నిలుచున్న నా ముచికలు చూస్తూనే అబ్బో ఎంతలాపొంగేయో అంటూ గభాలున నా ఎదమ చన్నుని తనకుదిచేతిలోకి తీసుకుని సుతారంగా నిమురుతున్నట్లుగా సున్నితంగా మర్థించదం మొదలుపెట్టింది. అసలే కాకమీదవున్నానేమో ఆపిసుకుడుకు నాకు తెలియకుందానే నా కళ్ళు అరమోడ్పులైనాయి, స్..స్స్..స్స్.. అని మూలుగుతూ వెల్లకిల్లా మంచం మీదవాలిపోయాను. వొంటికిచుట్టుకున్న చీర వూడిపోయింది. నాసళ్ళు ఆమెచేతులలో మెత్తగా నలిగిపోతున్నయి. ఆమె పెదవులు నా పెదవులనిపెనవీసుకుపోయాయి. ఆమెనాలుక నా పెదవులనిఛేధించుకుని నా నోటిలో కలియతిరుగుతున్నాది. నేనామెని పెనవేసుకుపోతున్నాను. ఎప్పుదు తాను తన బత్తలు విప్పుకున్నాదో నాకు తెలియదు.కానీ నిండైన తన సళ్ళ వొత్తిడికి నా సళ్ళు మత్తుగా నలిగిపోతుంటే తెలిసొచ్చింది తానుగూడా నాలాగే నగ్నంగా వుందని. ఇంతలో తాను నాపెదవులను విడిచిపెట్టి నా సళ్ళను మార్చి మార్చి కుదవసాగింది. నేను ఆంతకంతకూ వెర్రెక్కిపోతూ ఆమెని మరింతగా నాకౌగిలిలోకి పొదువుకోసాగేను. ఆమె నాపొట్టమీద బొడ్డుపైనా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, నాతొడలు విడదీసుకొంటూ తన ముఖాన్ని నాతొడలమధ్యకుచేర్చింది. 

ఇప్పటిదాకా ఆమె చేష్ఠలకి, చేతలకి తడిసిపోయిన నాపూకు వెచ్చగా ఆవిర్లు చిమ్ముతున్నది. అలా వేడెక్కిపోయిన నాపూకుకి వెచ్చని ఆమె వూపిరి తగిలి వరదగోదారే అయింది. ఆమెపెదాలు నానిలువుపూపెదాలను తాకేసరికి నేనుతాళలేక నారెండుకాళ్ళను ఆమెతలచుట్టూపెనవెసేశాను. ఆమెతన ఆకురాయలాంటి నాలుకతో నాపూపేదాల జిలతీరేలాగ, నాకి, పట్టులామెత్తగా వున్ననా ఆతులని విడదీసి, నాబొక్కలోతులని తననాలుకతో కొలిచి కొలిచి, నా గోల్లి తిమ్మిరెక్కేదాకనాకినాకి విడిచిపెట్టింది. ఆమెనాపైనుండీ లెచేప్పటికి నీను ఎన్నిసార్లు భావప్రాప్తి పొందేనో నాకే గుర్తులేదు. అలా ఆమె అందిస్తున్న సుఖాన్ని పొందీ, పొందీ నేను సొంఅసిల్లి పడిపోయాను. 

అలా ఏంతసేపు వున్ననో నాకు తెలియదు. ఆమె తన కుడిసన్నుని నానోటికి అందిస్తూవుంటే కళ్ళు తెరిచాను. ఆబగా ఆమెసన్నుని నోటిలోకి తీసుకుని మర్చి మార్చి ఆమెసళ్ళుని చీకుతూవుండగా, ఆమె నాతలని నిమ్మదిగా తనతొదలమధ్యకి తోసింది. ఘాటైన మదపువాసన ఘుప్పున తగిలింది. చిత్రంగా ఆ వాసన నాకు చాలా మత్తుగా అనిపించింది. నాకు తెలియకుండానె నా నాలుక ఆమెపూకులోని మదనరసాలను జుర్రుకోవడం ప్రరంభించింది. నాకు జీవితంలో మెదటిసారిగా మదనరసాల రుచి తెలీవొచ్చింది. అంతే పిన్నిగారు సొమ్మసిల్లిపోయేవరకు ఆమె పూకుని, నాకి, కొరికి, చప్పరించి, చీకి, పూపెదాలను విడదీసి పూకు లోతులని అరగదీసేశాను. 

అలాగ రెండు, రెండున్నర గంటలు మేమిద్దరం మాటలు లేకుండా ఒకళ్ళచేతులలో వొకళ్ళము కరిగి పరవసించిపోయాము. సుమారు 11:30/ 12:00 గంటలు అవౌతుండగా పిన్నిగారులేచి బట్టలు కట్టుకుని ఇందాకల హాల్ లో వొదిలిన బేగ్ పట్టుకొచ్చి నా మంచం ప్రక్కన పెట్టి "పిల్లా ఇంక లేచి స్నానం చేసి ఈ క్రొత్త బట్టలు కట్టుకో. ఇందులో ఒ 6 జతల చీరలు మేచింగ్ జాకెట్లు వున్నయి. నీకు ఆ పాత జాకెట్లు సరిపోవనే ఇవి తెచ్చేను. బోజనం మా ఇంతిలో చేద్దువుగాని ఈవేళ, మరి నేవెళుతున్నాను" అంటూ పిన్నిగారు తలుపు జారవేసి వెళ్ళిపోయారు.

ప్రొదున్న నిద్ర లేచినది మెదలు జరిగిన సంగతులు తలుచుకుంటూ నును సిగ్గుతో బుగ్గలు ఎరుపెక్కుతూ వుందగా ఎలాగో స్నానం ముగించుకుని క్రొత్త బట్టలు కట్టుకుని, పిన్నిగారింటికి బోజనానికి పోలేక నా భోజనాన్ని క్యారేజీలో పెట్టి ఇచ్చేయమన్నను. ఆవిద పంపించిన భోజనం ముగించి ఆరోజంతా మత్తుగా నిద్రపోయాను
Reply
పిన్నిగారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాక సిగ్గోమోహమాటమో తెలియదుగానీ ఓ రోజులుపాటు పిన్నిగారింటికి నేనువెళ్ళలేకపోయాను. 3వరోజు మా ఆయన దగ్గరనుండీ ఫొనువొచ్చిందంటే ఇంక పిన్నిగారి ఇంటికి వెళ్ళక తప్పలేదు. ఎప్పుడెప్పుడు మా ఆయన వొస్తాడా ఎప్పుడేప్పుడు నాలోని ఈక్రొత్త అందాలని ఆయనముందు పరిచిఆయనకు నాపరువాల విందులు చేద్దామాఎప్పుడెప్పుడు ఆయన చేతులలో నలిగి పరవసించి పోదామా అని ఆత్రంగా ఫోను దగ్గరికి వెళ్ళిననేనుఆయన చెప్పిన కబురువిని వుసూరని నీరు గారిపోయాను. 

ఇంతకూ ఆయనగారి ఫొను సమాచారమేమిటంటే "వాళ్ళు ఆడిట్ చేయడానికి వెళ్ళిన బ్రాంచి మేనేజరుఆ అకౌంటెటు కలిసి లక్షల రూపాయలు కంపెనీ సొమ్ము తినేశారట. అందువల్ల అక్కడి పరిస్తితులు చక్కదిద్ది రావడానికి ఆయనికిఆయన మేనేజరుగారికి మరో 15/20 రోజుల వరకు పట్టవచ్చునని" చెప్పేరు. దానితో నా వుత్సాహంపై నీళ్ళు జల్లినట్లు ఐపోయింది. పిన్నిగారు ఏమీజరగనట్లుగానే మామూలుగా మాట్లాడేరు. నేనూ మొహమాటానికి ఓ నిమిషాలు కూర్చోని వుసూరుమంటూ ఇంటికి వొచ్చి అసహనంగా మంచం మీదపడి నిద్రపోయాను.

 
మరునాడు కొంచం ఆలస్యంగా నిద్రలేచేను. స్త్నానంచేసిమెత్తటి కాటన్ చీర కట్టుకునిటిపెన్ చేసేసరికిటైము సుమారుగా 11:30 నిమిషాలైంది. ఆయన వుండేటప్పుడైతైఏ ఎదో వొక పనిలో వుండేదానిని. ఇప్పుడు ఏమిచేయడానికి తోచక మళ్ళి బెడ్రూంలోకి వెళ్ళీ మంచం మీద కూర్చోని ఎదో పాత పుస్తకం తిరగేస్తున్నను. ప్రొదున్న నిద్ర లేచినప్పటినుండీ నాకు అదోలావుంది. ఒకటే కోరికగావుంది. తాను వూరువెళ్ళి ఇప్పటికి 10రోజులైంది. ఇంతకాలం ఆయన లేకుండానేను వొక్కర్తినే వుండడం ఇదే మొదటిసారి. ఆయనచేతులతో నాసళ్ళు కసికసిగా నలిపించుకోవాలనీఆయన బిగువైన కౌగిలిలో తనివితీరా నలిగిపోవాలనీనిగిడిన ఆయన మొడ్డతో నాపూకుజిల తీరేలాగ బలమైన పోట్లు పొడిపించుకోవాలనినా తనువుమనసు తహతహ లాడిపోతున్నాయి. ఇంతలో ఎక్కడనుండో గాజుల గలగలలుమత్తైన మెత్తని సరసమైన చిలిపినవ్వులు వినిపించేయి. ఒక్కసారిగా నా మెడమీద వెంట్రుకలు నిక్కబొడుచుకున్నాయి. మరొక్కసారి నా చెవులు నిక్కించి విన్నాను. ఆ శబ్దాలు ప్రక్క గదిలోనుండేవొస్తున్నయి. పిన్నిగారి పిల్లలెవరో వొచ్చివుంటారని అనుకున్నను. వాళ్ళపనిలో వాళ్ళూవున్నారు. మనకేమిటి అనుకున్నాను. 

కాని నానిగ్రహం యెంతోసేపు నిలవలేదు. కారణమేమిటంటేనేను ఎప్పుడూ నాపనిలో వుండి గమనించలేదేమోగానీఆగదిలోని శబ్దాలు చాలా స్పస్ఠంగా వినిపిస్తున్నై. వాళ్ళిద్దరు ఆ గదిలో పరుగులు పెడుతున్నట్లుగా వున్నరు.

ఆడ గొంతు: "నీకు చేతనైతే నన్ను పట్టుకో"అంటున్నాది ఆవిడ చిలిపిగాఆతనిని కౌవిస్తూ.

ఇద్దరు పరుగెడుతున్న శబ్దాలు.. ఆమె కాళ్ళపట్టీలుచేతుల గాజుల గలగలలు.. అతను కొంచం భలిస్ఠమైన విగ్రహం అనుకుంటాను అతని అడుగుల శబ్దానికి నేల అదురుతున్నది.

మొగ గొంతు: ఇప్పుడెక్కడికి పోతావు?

 
పరుగుల శబ్దాలు ఆగిపోయాయి. (ఆమె అతనికి దొరికి పోయిందేమో అని నేను అనుకున్నను). నాలో అంతవరకు వున్న చిరాకుఅసహనంపోయి ఏదో క్రొత్త హుషారు వొచ్చింది. నేను ప్రక్క గదిలోనుండి వినిపించే మోగుడుపెళ్ళాల sex game ని తనివితీరా ఎంజొయ్ చేస్తున్నను.

ఆడ గొంతు: "మీరు పట్టుకున్నది చీరకొంగేగానీ నన్ను కాదుకదా?", కొంటెగా ప్రస్నించిది ఆమె.

మొగ గొంతు: "కానీ మరి నువెలా తప్పించుకుంటావు?", చిలిపిగా అతని గొంతు.

ఆడ గొంతు: "ఇలా చీర విప్పేసి"కిల కిలా ఆమె నవ్వులు .. 

మళ్ళీ వాళ్ళ పరుగుల శబ్దాలు ... 

ఒక్కసారిగా వొకమనిషి మరోమనిషిని ఒడిసిపట్టిన శబ్దం.. కిల కిలా నవ్వులు

ప్చ్.. ప్చ్.. ప్చ్.. ప్చ్.. ప్చ్.. వరుసగా ముద్దులు పెడుతున్న శబ్దాలు.. 
ఉ.. ఊ.. ఊ... ఊ.... పెనుగులాడుతున్నట్లుగా లొంగిపోతున్న ఆమె .. 

నా నరాలలో ఆలజడి. నేను ఆ గదిలోనే వుండి వాళ్ళిద్దరిని చూస్తున్నట్లుగా ఫిల్ అవ్వసాగేను.

ఇంతలో ఒక్కసారిగా ఆమె ఊ.. అని గట్టిగా ములిగింది. 

అంతలోనే వొక బరువైన వస్తువు పడినట్లుగా దుబ్బున శబ్దం

కిర్రుకిర్రున మంచం శబ్దం .. 

ప్చ్.. చ్ప్.. ప్చ్.. ప్చ్.. అతనుఆమె ముద్దులు పెట్టుకుంటున్న శబ్దాలు. 

ఆతనుఆమెని యెత్తి మంచం మీద పడేయడంతరువాత ఆమెని ముద్దులలో ముంచేయడంఇద్దరూ ఆకలిగా వొకళ్ళి వొకళ్ళూ ముద్దులు పెట్టుకోవడం నా ఊహల్లోఓ సినీమాలాగ స్పస్టంగా చూస్తున్నను. అలాగే నేనే ఆమె బదులుగా అక్కడ వున్నట్లుగా ఊహించుకుంటూ పరవసించిపోసాగేను. 

 
ఇంతలో వాళ్ళ ముద్దుల సబ్ధాలు ఆగిపోయి .. ఊ.. ఊ... ఊ... అంటూ మత్తైన మూలుగులు వినిపించసాగినై. మరికొంచంసేపటికి.. ఆవి గూడా ఆగిపోయి అహ్.. ఆ.. అహ్.. ఆ.. ఆ.. స్.. స్.. ఉ.. వ్.. అవ్... అంటూ మత్తైన మూలుగులు  మాత్రమే వినిపించసాగినై.

ఆ గదిలో నించీ వినిపిస్తున్న శబ్దాల బట్టి "అతను కసి కసిగా ఆమె సళ్ళు నలిపేస్తూఆబగా ఆమె అధామ్రుతాలు జుర్రేసుకుంటునట్లుగా",  ఊహించుకోసాగేను.

ఆడగొంతు: "ఆ... అహ్... ఉ..ఊ.. ఆ.అహ్.. నిమ్మదిగా .. అంతగట్టిగానా దిగేసేదికొంచెం నిమ్మదిగానాకు నిమ్మదిగా చేస్తేనే ఇష్టం" 

నాకు వొంట్లో నారాలన్ని జల్లుమన్నై. తొడలమధ్యలో తడి కెరటంలా పొంగింది. నా సళ్ళు బరువెక్కి సలపరం మొదలైంది. ఇంక వుండలేక ప్రక్కనే వున్న పెద్ద తలగడా తీసుకుని బలంగా కౌగలించుకొంటూ మంచం మీద వాలిపోయాను. 

కిర్రు.. కిర్రు .. స్..స్స్..స్స్.. ఆ.. అహ్.. అహ్.. ... తపక్ .. తపక్.. స్స్..స్స్..స్స్.. తపక్ .. తపక్.  కిర్రు.. కిర్రు.. ఆహ్..ఆహ్.. స్స్.. స్... ఉ..ఊ.. ఉ.. ఊ.. ఊ.. ఊ.. ఆహ్.. ఆహ్.. స్..ఆహ్..  సుమారుగా ఒక గంటసేపు ఆగది మంచాల కిర్రుకిర్రు మొతలతోబరువైన వుశ్చాశనిశ్వాసలతోఊర్పుల నిట్టూర్పులతోపరవశాల పలవరింతలతోమోహాల మత్తులతో మారుమొగిపోయింది. ఆగదిలో వాళ్ళు ఆలా సుఖాలమత్తులలో సోలిపోతూవుంటేఇక్కడఈగదిలో సుందరితీరని దాహాలతోఆరని విరహాగ్నిలో కాగిపోసాగింది. ఇంతలో సుందరికి వొక మెరుపులాంటి ఆలోచన వొచ్చింది. అంతే సుందరి దిగ్గున మంచం మీదనుండీ లేచి వాళ్ళ రెండు పొర్షన్లుని వేరుచేస్తున్న తలుపుదగ్గరకు వొచ్చింది. 
Reply
మంచం మీదనుండీ లేచిన సుందరి వాళ్ళ రెండు పొర్షన్ లుని వేరుచేస్తున్న తలుపుదగ్గరకు వొచ్చి తలుపులను బలంగా తోసి చూసింది.  ఆతలుపులు లోపలవైపునుండి గడియవేసి వున్నయి. సుందరిని నిరుత్సాహం ఆవరించింది. తనకు తెలుసు ఆతలుపులు వేసివుంటాయని. కానీ యెదో చిన్న ఆశ. ఇంతలో మరో ఆలోచన వొచ్చింది. దానితో ఆశగా తలుపులపై యేమైనా కన్నాలు వున్నాయేమోనని తలుపులని నిశితంగా పరీక్షించసాగింది. ఆ ఆశగూడా నిరాశే అయింది. 

సుందరి మళ్ళి మంచం మీద కూర్చోని తలుపులని పరీక్షిస్తూ వుంటే ఆ తలుపుపైన వున్న ఎలెట్రిసిటీ బోర్డ్ సర్విస్ కనేక్షన్ నెంబర్ వున్న ప్లేటు పూర్తిగా కొట్ట కుండా వ్రేళ్ళాడుతూ కనిపించింది. సుందరి కళ్ళు ఆశగా మెరిశేయి. వెంటనే సుందరి సుత్తి తెచ్చి వెనుకవున్న హూక్ తో ఆమేకులు పెకిళించి ఆ నెంబర్ ప్లేటును పీకేసింది. ఆ నెంబర్ ప్లేటు తీశేయగానే దాని క్రింద వున్న "మక్కు" చూసి సుందరి గుండె లయ తప్పి కొట్టుకోవడం ప్రారంభించింది. 

ఆంటే ఇంతకు ముందు ఈ ఇంటిలో వున్నవాళ్ళు ఎవరో ఈద్వారబంధానికి కన్నం చేసి ఆగదిలో పిన్నిగారి పిల్లలు చేసుకునే శౄగారాన్ని తనివితీరా చూసేవారన్నమాట. ఈవిషయం పిన్నిగారికి తెలిసి ఆ కన్నాన్ని "మక్కు" తో కప్పేసి మళ్ళీ నాకు అద్దెకి ఇచ్చేరన్నమాట అనుకొంటూసుందరి హుషారుగా ప్రక్క గదిలో నుంచి స్క్రూ డ్రైవర్ని తెచ్చుకోచ్చింది ఆ మక్కుని పెళ్ళగించడానికి. తరువాత మంచం మీదకెక్కినిమ్మదిగా శబ్దంగాకుండా మెత్తని ఆ మక్కుని ముద్దలు ముద్దలు గా తొలగించిగుమ్మనికి అటువైపు వున్న వొస్తువుని చూసి అవాక్కైపోయింది సుందరి. 

ఇంతకూ ఆగుమ్మానికి అటువైపు యేమివున్నదో తెలుసా?  కొంచెం ఏటవాలుగా రెండు వేళ్ళ వెడల్పున light blue color లో చిన్న బూతద్దం వుంది. కానీ ఆ అద్దంకి మక్కు ఆంటుకుని అటుప్రక్కగా ఏమివుందో సరిగ్గా కనిపించడంలేదు. వెంటనే సుందరి రెండు పాత గుడ్డ ముక్కలని తీసుకొనివొకదానినిస్క్రు డ్రివర్ కొసకి చుట్టికిరోసిన్ లో ముంచి ఇటుప్రక్కనుండీ ముందుగా కిరోసిన్ గుడ్డతో తుడిచి తరువాత పొడిగుడ్డతో తుడిచేప్పటికి ఆగదిలోని ఉండే పిన్నిగారి కూతురూఅల్లుడూ వెళ్ళిపోయారు. కానీ సుందరి మాత్రం ఆ బూతద్దం నుండీ ఆగదిని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది. 

ఆగది పిన్నిగారి ఇల్లులాగే చాలా రిచ్ గా వుంది. మా గుమ్మానికి ఎదురుగానే పెద్ద డబుల్ కాట్ మంచం వుంది. ఆ మంచానికి తల వైపున పేద్ద అద్దం వుంది. ఆ అద్దంలో మంచం ఆంతా స్పస్టంగా కనిపిస్తున్నాది. మంచం తల అటువైపు గోడకు వేసివుంది. కాళ్ళు మా గుమ్మం వైపు వున్నాయి. ఇంతసేపు ఆ మంచం మీద జరిగిన రతికేళికి గుర్తుగా మంచమ్మీద పక్క ఆంతా ఆస్తవ్యస్థంగా నలిగిపోయి వుంది. వాడిన పువ్వులు మంచం మీద చిందర వందర గా పడివున్నయి.  మంచం ప్రక్కన టీపాయి మీద కాలిపోయిన అగరువొత్తులుసగం తాగి వొదిలేసిన పాల గ్లాసులుపళ్ళుస్వీట్లు చూసి సుందరి అనుకుంది, "ఆహ! పిన్నిగారి పిల్లలు యెంతటి అదౄష్టవంతులువీళ్ళకి ఇక్కడికి వొచ్చిన ప్రతీసారీ మొదటిరాత్రిలాగే జరుగుతుంది కామోసు" ఆని.  టీపాయ్ కి ఆవతల ఓ నాలుగుఐదు అడుగుల స్థలం తరువాత తలుపులు వున్నాయి. 

ఇటుప్రక్క తన గుమ్మనికి ఆనుకుని వున్న గోడవైపు ఏమున్నాయో మాత్రం తెలిసిరాలేదు. ఇంక ఆ రోజుకు చేసేది యేమీలేనందున మళ్ళి ఆ నుంబర్ ప్లేటుకి వొకవైపున కన్నం కొంచం పెద్దదిగా చేసి తీయడానికి తగిలించుకోవడానికి వీలులా తెయారు చేసుకునిఆ గుమ్మానికి వున్న కన్నాం కనిపించకుండా తగిలించేసిమళ్ళీ పిన్నిగారి కూతుళ్ళు యెప్పుడు వొస్తారో అనుకుంటూఎలాగో ఆరోజు పనులను ముగించుకునిమరుసటిరోజున యవరైనా పిన్నిగారి కూతుళ్ళు రాకపోతారా అనుకుంటూ ఆరోజును క్షణమొక యొగములా గడిపింది.

(
మరుసటిరోజు) మొదటిరోజు


సుందరి కి తెలుసు పిన్నిగారి పిల్లలు యవరైనా వొస్తే 11.00, 12:00 గంటల మధ్యలో వొస్తారని. ఆందుకే సుందరి మరుసటిరోజు 11:00 గంటలకే పనులని ముగించుకునిభోజనం కూడా పూర్తి చేసుకుని యెదురు చూడసాగింది. సుందరి సహనాన్ని ఎక్కువగా పరీక్షించకుండానే 11గం. 30 ని. కు ప్రక్క గది తలుపు శబ్దంతో పాటుగాగాజుల శబ్దాలుకిల కిలా నవ్వులు వినిపించేయి. వొక్క ఆంగలో సుందరి మంచం మీదకుయెక్కిద్వారబంధానికి వున్న నెంబర్ ప్లేట్ ని తీసిపడేసిప్రక్కగదిలోకి తొంగిచూసింది. అక్కడ గదిలో

మరో జంట. అతను 5'9" ఆజాను బాహుడుస్పురద్రూపివిశాలమనీ చాతిబలమైన చేతులుమంచి ఆందగాడుప్రతీ ఆడదీ కలలుగనే సుందరాకారం. సుమారుగా ఓ 30 చిల్లర వయసు వున్నట్లుగా కనబడుతున్నాడు. ఆమెకిగూడా ఓ 30 సంవత్సరాల వయసు వున్నట్లుగావుంది. చూడ చక్కనైన రూపం. గుండ్రని ముఖముదొండపళ్ళులాంటి పెదాలు పలుచగా ఎర్రని లిప్ స్టిక్ వేసుకున్నది. అది ఆమె అందాన్ని మరింత ఇనుమడింపచేసింది. కొటేరుల్లంటి ముక్కుశంఖం లాటి ఖంఠం. గుండ్రంగా బలిసిన యెత్తైన యద సంపద. 
 
గదిలోకి వొస్తూనే అతను ఆమెని బలంగా కౌగలించుకున్నాడు. తలుపు వేస్తూనే ఆమెని తలుపు ప్రక్కన గోడకి అదిమిపెట్టి ఆమె మెడవొంపులో ముద్దులు పెట్టేస్తున్నడు. ఆమె పరవశంగా అతనిని చుట్టుకుపోతున్నాది. అతను సిల్క్ పంచిచొక్క తొడుక్కుని వున్నాడు. ఆమె ఎర్రంచు తెల్లచీరఎర్రబ్లౌస్ వెసుకున్నది. అతని పెదాలతో ఆమె పెదాలని బంధించిఅతని నాలుకని ఆమె నోటిలోకితోసి ఆమె అధరామ్రుతాన్ని జుర్రుకుంటున్నాడు. ఆమె పరవశంగా అతనిని అల్లుకుపోతున్నాది. అతను ఆమె చీర పైటకొంగుని ఆమె భుజం మీదనుండీ క్రిందకితోసి ఆమె ఎత్తైన సళ్ళని రెండు చేతులతో కసిగా నలిపేస్తున్నాడు. సుందరికి ఆమె ఆందాలని చూడడానికి అతను అడ్డు వొస్తూ చాలా అసహనానికి గురిచేస్తున్నాడు. 
 
ఇంతలో అతను ఆమె చీరకుచ్చిళ్ళని లాగేశాడు. ఆ తెల్లచీర కుప్పలా నేలమీద పడిపోయింది. ఇంతలో ఆమె అతని చోక్కా గుండీలు విప్పి అతని లుంగీని లాగేసి ఆల్లరిగా నవ్వింది. తెల్లని మేనిచాయవిశాలమైన వీపువొంపుతిరిగిన యెత్తైన పిర్రలు అతని నిండైన విగ్రహం చూసి సుందరికి నరాలు జివ్వుమన్నై. సుందరి నిండైన అతని విగ్రహాన్నే తమకంగా చూస్తూ తన పైట కొంగుని లాగిపారేసి జాకెట్ మీదనుండే రెండుచేతులతో తన రెండు సళ్ళనీ కసిగా నలిపేసుకుంటూ పరవసించిపోసాగింది. 

ఇంతలో ప్రక్కగదిలో ఆవిడ అతనిని మనం మంచమ్మీదకి పోదామా అని అడుగుతూ మంచంవైపు అడుగులువేసింది. ఆమెకి దారి ఇవ్వడానికి అతను ఇటుప్రక్కకి తిరిగేడు. ఆంతే సుందరికు శ్వశ ఆగినంత పనైంది. అతని మగతనం తెల్లగా 8" పొడవు 3.5" మందంతో నాగస్వరం విన్న నాగుపాములా ఊగుతున్నది. 
 
సుందరి అప్రయత్నంగా యడమ చేత్తో చీరకుచ్చిళ్ళపైనుండీ పూకుమీదబలంగా వొత్తుకుంది. ఆవొత్తిడికి ఆమె వొళ్ళు ఝల్లు మని ఆమెకి తెలియకుండానే ఆమె రెండుకాళ్ళూ వొకదానిమేద వొకటి పెనవేసుకుపోయి ఆమె చేతివేళ్ళు పూపాయల లోకి చీరమడతలతోసహ కసుక్కున దిగబదిపోయి వేడిశగలు వొంటినిచుట్టబెట్టేశాయి. ఆ తమకాల మత్తులోనుండీ తనని తాను సంభాళించుకుంటూ మళ్ళి ప్రక్క గదిలోకి తొంగిచూడసాగింది.

అక్కడ గదిలో మంచమీద ఆమె వెల్లకిల్ల పడుకునివుంది. ఆమె యద ఎత్తులు ఎర్రని జాకెట్ లోనుండీ మామదమణచమని నిగిడి నులుచొన్నాయి. అతను జాకెట్ పైనుండే ఆమె కుడిచన్ను పిసుకుతూ ఆమె అధరామ్రుతాన్ని జుర్రుకొంటున్నడు. తనయడమకాలిని ఆమెమీద వేసి ఆమె ఆమె కాళ్ళని రాపాడిస్తూ తొక్కిపెడుతున్నాడు. అతని కాళ్ళ రాపిడికి తోపిడికీ ఆమె లంగా తొడల పైకి జరిగిపోయి నున్ననిబలమైన ఆమె పిక్కలు, sexy గా ఆమె మోకాలి చిప్పలుఆరటిబోదెలల్లటి ఆమె తొడలు కనిపిస్తూ సుందరిని మరింతగా కసియెక్కించేయసాగినై. 
 
ఇంతలో అతను ఆమె జాకెట్ వి రెండు గుండీలు తీసి ఆమె జాకెట్ ని రెండుచేతులా పైకి తోయడంతో పసిడి ముద్దల్లఆటి ఆమె సళ్ళు సుందరి కళ్ళకి విందులు చేసేయి. తెల్లగా వెన్న ముద్దలలా మెరిసిపోతున్న ఆమె యద ఆందాలురూపాయ కాసంత వెడల్పున నల్లగా నిగిడిన ఆమె ముచికలు చూస్తున్న సుందరి కి తానే స్వయంగా ఆ పసిడి ముద్దలని తన చేతులతో కసిదీరా నలిపిపిసికి ఆ పరువాల బిగి పొగరెంతో చూసివాటిలో యెంత తియ్యదనం రుచి చూడాలనే కోరిక కలిగింది. 
 
కానీ ఈ గదిలోనుండీ ఆ గదిలోకి పోలేక తన సళ్ళనే కసిదీరా నలుపుకోసాగింది. ఇంతలో అతను కొంచం క్రిందకి జరిగి ఆమె యెడమ సన్నుని నోటిలోనికి తీసుకుని కుడుస్తూఆమె లంగాని పైకి లాగి యెడమచేతిని ఆమె దిమ్మమీద వేసేడు. గత వారంలో shave చేసినట్లుగా వుంది ఆమె దిమ్మ. రసాలు వూరి తడితడిగా చెమ్రించిపోయిన పూకుఅరవిచ్చుకున్న పూపెదాలుకోరికల వేడితో నిగిడిన గొల్లిచిన్నగా మొలకలు మొలిచిన నూగుతో ఆమె మరింత sexy గా కనిపించసాగింది. 

ఇంతలో ఆమె నిగిడిన అతని ఆంగాన్ని గుప్పిట బిగించికోరిక నిండిన కళ్ళతో మత్తుగా మీదకు రమ్మని అడిగింది. దానితో అతను ఆమెమీదకు జరిగి ఆమెని పూర్తిగా ఆవరించేసుకున్నాడు. ఆమె అతనికి అనుగుణంగా సర్దుకునినరాలు తేలి నిగిడి బిగిసిన అతని మొగతనాన్ని తొడలు విడదీసివిచ్చిన తన తడి పూపెదాల మధ్యలోసర్ధుకోసాగింది. అతను తన నడుముపైకెత్తి తన లింగాన్ని ఆమె యోనిలోకి తొయ్యసాగేడు. 

ఆ దృశ్యం చూస్తున్న సుందరి తనకోరికలని ఇక ఆపుకోలేక గబగబా తన వొంటిమీదవున్న బట్టలని లాగి పారేసి నగ్నంగా తెయారైపోయింది. 

అతను తన లింగశీర్షాన్ని ఆమెపూపెదాలలోకితోసేడు. సుందరి తనచేతిని రసాలూరి తడిసిపోయిన తన పూకుమీదవేసుకుని నిమ్మదిగా రుద్దుకోసాగింది.   

అతను నిమ్మదిగా ఆమె పూకులో పైపైన రెండు వూపులువూపి వొక్కసారిగా కసుక్క్ న తన 8" మొడ్డని ఆమె లోతులలోకి దిగేసేడు. ఆమె స్..స్..స్.. ఆహ్.. ఆ..ఆ... అని తన రెండు కాళ్ళని అతని నడుముచుట్టూమెలేసింది. 

సుందరి ఇంక ఆపుకోలేక తనచేతివేళ్ళని కసుక్కన తన పూకులోకిత్తోసేసుకుంది. 

అక్కడతను నిగిడిన తన మొడ్డతో ఆమె లోతులనికొలతలు వేయడం మొదలుపెట్టేడు. తన మొడ్డని పూర్తిగా పైదాకా లాగి కసుక్కున మొదలంటా దిగేస్తున్నడు. అతను తన నడుముపెకెత్తినప్పుడల్లా ఆమె పూకు రసాలలో తడిసినిగిడిన అతని మోడ్డ సుందరికి నూనెలో ముంచిన ఇనుపగూటంలా కనిపిస్తిన్నది. 
 
ఆంతకంతకూ అతని దరువుల వేగం పెరిగిపోతున్నది. ఆమె మత్తుగా మూలుగుతూ పరవశించిపోతున్నది. అక్కడ అతను ఎంతవేగంగా ద్రువులు వేస్తున్నడో ఇక్కడ సుందరి ఆంతవేగంగా తన వేళ్ళతో పూకులో ఆడించుకో సాగింది. అక్కడ ఆమె పూకులోనుండీ మదనరసాలు పొంగి ఆమె  పిర్రల మధ్యకు కారిపోతున్నయి. ఇక్కడ సుందరి పూకులోనుండి మదనరసాలు ఆమె పూకులోనుండీ తొడలమీదుగా క్రిందకి కారిపోతున్నయి. సుందరికి ఐపోవస్తున్నది. సరిగ్గ ఆదేసమయానికి అక్కడ గదిలో అతనుగూడా ఆమెపూకుని జోరుజోరుగా గుద్ది suddenగా నడుముని ఆమెలోతులలోకంతా అదిమిపెట్టి ఆగిపోయాడు. 
 
అతని మొడ్డ దిగువున నరాలు ముడుచుకోవడం తెరుచుకోవడం సుందరికి స్పస్టంగా కనిపొస్తొంది. సరిగ్గ అప్పుడే సుందరికి గూడా ఐపోయింది. తెరలు తెరలుగా భావప్రప్తి పొందుతూవుంటే సుందరికి చాలా మత్తుగాసుఖంగా కళ్ళు అరమూతలు పడుతూవుందగా ఆఖరిసారిగా మళ్ళి గదిలోకి తొంగి చూసింది. అక్కడ అతను ఆమెమీదనుండీ  ప్రక్కకి దిగిపోయి అలసట తీర్చుకుంటున్నడు. ఆమె అతను ఆందించిన సుఖాలమత్తులో తేలిపోతూ తెరిచిన తొడలని మూసుకోవడంగూడామర్చిపోయి ఆలాగే సోలిపోయింది. 
 
విచ్చుకున్న ఆమె పూకులోనుండీ అతనువొలకపోసిన మదనరసాలు తెల్లగాచిక్కగా బయటకు పొంగి ప్రవహిస్తున్నయి. అతని బలమైన పోట్లతో నలిగిపోయిన ఆమె పూకు ఎర్రగా కందిపోయిఇంకా ఆలంటిపోట్లు కావాలన్నట్లుగా తెరుచ్కుని ఆలాగే వుండిపోయింది. 

కాశేపు ఆమె తడిపూకుని ఆలాగే తేరిపారి చూసిన సుందరి ఇంక ఆ తలుపు దెగ్గర ఆలా నిలబడే ఓపిక లేక మంచం మీద వాలిపోయింది. ఆలా మంచం మీద వాలిపోయిన సుందరికి ఆమె మొగుడు గుర్తుకువొచ్చేడు. రోజుల క్రితం వొచ్చిన ఫొన్ గుర్తుకు వొచ్చింది. ఇంకా 10 రోజులు ఆయన గురించి ఎదురుచూడాలా అని మనసు వుసూరుమంది. 
 
ఇలా ఈ కోరికలతో వేగడం కన్న పిన్నిగారిని ఎదైనా సాయం చేయమంటేసుందరికి ముందుగా ఈ idea బాగున్నట్లుగా అనిపించింది. మరికొంచంసేప్పటికి ఈ idea ఎ correct అనిపించింది.  యెందుకంటేతనని నగ్నంగా చూసి పిన్నిగారు tempt ఐనప్పుడుఓప్రక్కన మొగుడులేకుండారోజూ ఒక్కొక్క కూతురూమొగుళ్ళతో వొచ్చి గదిలోదూరి కసిదీరా దేబ్బవేయించుకుంటూవుంటేఆవిడ మాత్రం మడికట్టుకు కూర్చుంటుందా?  so పిన్నిగారిని అడగదమే సరియైన మార్గమని అనుకుంటూ సుందరి చిన్నగా నిద్రలోకి గారిపోయింది. 
Reply
 మరునాడు సుందరి పొద్దున్నే లేచి, ఈరోజు యెలాగైనా పిన్నిగారితో రాత్రి తాను అనుకున్న విషయం మాటలాడాలని వుదయం 10 గంటలకే ఇంటిలో పనులన్నీ ముగించుకుని తన పోర్షన్ తలుపు గడియవేసి పిన్నిగారింటికి వెళ్ళింది. 
సుందరి పిన్నిగారింటికి వెళ్ళే సమయానికి అక్కడ పిన్నిగారు వున్న పరిస్థితి చూసి ఆశ్చర్య పోవడం ఈసారి సుందరి వొంతైంది.  అక్కడ సొఫాలో పిన్నిగారి పరిస్థితి ఆస్తవ్యస్తంగా వుంది. ఆమె చీర పైట నేలమీద పడివుంది. జాకెట్ గుండీలు విడిపోయి ఆమె పెద్దపెద్ద సళ్ళు నిండుగాపొంగి కౌవ్విస్తున్నయి. పిన్నిగారి వొంటి చాయ బంగారురుంగులో మెరిసిపోతున్నది. నిండైన ఆమె నున్నటి సళ్ళుమీద 5 రూపాయల కాసంత సైజులో నల్ల ద్రాక్షలా విశాలంగా పరుచుకుని నిక్కి నిగిడి నిలుచున్న ఆమే ముచికలు చూస్తూవుంటే సుందరికి తనకి తెలియకుండానే వొళ్ళు తీయ్యగా మూలిగింది. 
సుందరి చూపు మరికొంచెం క్రిందకి జరిగి పిన్నిగారి తొడలమధ్యలో అలాగే నిలిచిపోయింది. కారణం ఆందంగా ఆరోగ్యంగా అరటి మానుల్లా మెరిసిపోతున్న ఆమె తొడలు, అదికాదు సుందరి చూపును కట్టిపడేసింది, విశాలంగా, వొత్తుగా వుత్పుల్లమై పొంగారి ఆకలిగా నోరుతెరుచుకున్న పిన్నిగారి పూకు. ఆమె పూకు యెంతపెద్దగా పరుచుకుని వున్నదంటే 9 అంగుళాలు వున్న రెండు మొడ్డలు వొక్కసారిగా ఆమె లోతులలోనికి అవలీలగా దూరిపోతాయి. సుందరి యెప్పుడూ అంతపెద్ద పూకుని చూసి వుందలేదు. అసలు ఆడవాళ్ళకి ఆంతవిశాలమైన పూకు వుంటుందని సుందరి యెప్పుడూ వూహించలేదుకూడా.       

ఇంతపొద్దున్నే పిన్నిగారేమిటి ఇలాటిపనిలోవున్నరు అనుకుంటూ తలప్రక్కకితిప్పి చూసిన సుందరికి మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కనిపించింది. పిన్నిగారికి వొకప్రక్క టీవీ లో blue film నడుస్తున్నది. దానిని చూస్తూ పిన్నిగారు చీర తొడలపైకి జరుపుకుని, పంగజాపుకుని వేళ్ళని పూకులో ఆడించుకుంటూ చేతిపనిచేసుకుంటున్నరు. సుందరికి నవ్వువొచ్చింది. పిన్నిగారు కూడా నాలాంటి పరిస్థితిలోనే వున్నట్లుగావున్నరు. ఇంక ఆమెని నేనేమి సాయం అడగాలి అనుకుంటూ సరే ఇప్పుడు నేను పిన్నిగారిని డిస్ట్రబ్ చేస్తే పిన్నిగారి రియాక్షన్ ఎలా వుంటుందో చూడాలనిపించి నేను చప్పుడు చేయకుండా బయటకు వేళ్ళిపోయి నోటికివొచ్చిన సినీమా పాట పాడుకుంటూ తలుపు తట్టేను.

క్షణంలో పిన్నిగారు టీవీ ఆఫ్ చేసేసి జాకెట్ ని సర్దుకోకుండానే చీరపైటని మీదవేసుకుని రాపిల్లా తలుపు తీసేవున్నది అన్నరు. దానితో నేను యేమీ తెలియనిదానిలాగే ఇంటిలోకి వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చొన్నాను. ఇంతలో పిన్నిగారు లేచి కాఫీ తాగుతావా, ప్రొద్దూన్ననుంచీ నేనుగూడా కాఫీ తాగలేదు ఆంటూ నా సమాధానం కోసం ఎదురుచూడకుండా బాత్రూం లోకి వెళ్ళేరు. నేను చిన్నగా నవ్వుకున్నాను. నాకు తెలుసు ఆమె బాత్రూం నుండీ బయటకు వొచ్చి కాఫీ కలిపి తీసుకురావడానికి చాలా టైం పడుతుందని. ఆంతవరకూ యేమి చేయాలో తోచక ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ నేను blue film చూసి వుండకపోవడంతో నాలోని వుత్సాహన్ని ఆపుకోలేక టీపాయ్ మీదవున్న రిమోట్ తో వి.సి.అర్ ఆన్ చేసేను.

ఆందులో వొక ఆందమైన మొగవాడు తన 9 అంగుళాల మొగతనంతో ఆంతకన్న ఆందమైన ఆడదానికి స్వర్గసుఖాలని ఆందిస్తున్నడు. ఆమె అతను అందిస్తున్న సుఖాన్ని యెంతో తన్మయత్వగా తన వొంటిని పూర్తిగా అతనిపరం చేసి అతను అందిస్తున్న స్వర్గసుఖాలని తనివితీరా ఆందుకుంటున్నది. సుందరి సోఫాలో వుత్సాహంగా ముందుకు జరిగిపోయి పరిశరాలని మర్చిపోయి ఆ blue filmలో తననే వూహించుకుంటూ ఆతని మొగతనం తనలోతులలోనే దిగబడి తన మానాన్ని దోచుకుంటున్నట్లుగా వూహించుకోసాగింది సుందరి.

అలా యెంతసమయం గడిచిపోయిందో సుందరి తెలియనేతెలియదు. ఇంతలో వెచ్చని శ్వాశ తోపాటుగా మెత్తని కాంక్ష తోకూడిన వెచ్చనిపెదాలు సుందరి మెడమీద తార్లాడుతూ మెత్తని రెండుచేతులు సుందరి రెండు చంకల క్రిందుగా వొచ్చి బిరుసెక్కిన ఆమె స్థనాలని బలంగా పిసుకుతూవుంటే సుందరి తుళ్ళిపడి వూహాలోకం నుండీ ఈలోకానికి వొచ్చింది. సినీమా బాగుందా అమ్మఆయి, ఇది ఆంతకన్నా బాగుంటుంది అంటూ పిన్నిగారు తనపెదవులని నా పెదవులకు చేర్చేరు. నేను ఎదో బదులు చెబుదామనుకునేప్పటికే ఆమె నాలుక నా పెదవులని విడదీసుకుంటూ నా నోటిలో నాట్యం చెయడం మొదలుపెట్టింది. 

అప్పటికే కోరికలతో వేడెక్కిపోయిన నా తనువు మరోసారి పిన్నిగారి కోరికలకి లొంగిపోయింది. ఇంతలో పిన్నిగారు నన్ను అలా సోఫా మీద వాల్చి నిలువుగా నామీద వాలిపోయారు. మెత్తటి ఆమె శరీర స్పర్శకి, బరువైన ఆమె శరీరం క్రింద నాశరీరం నలుగుతూవుంటే నాకు యెంతో హాయిగావుంది. దానితో ఆంతో ఇంతోగా వున్న అఐస్టం పోయి నాకు తెలియకుండనే నాచేతులు ఆమెని బలంగా అల్లుకుపోయాయి. బలమైన ఆమె బిగికౌగిలిలోని మాధుర్యం క్రమంగా నన్ను ఆమెవశం చేసింది. ఇప్పుడు తొలిసారిగా నేను పూర్తిగా ఇష్టంతో ఆమెతో జరుపుతున్న శౄగారకేళిలోని మాధుర్యాన్ని సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నను.
పిన్నిగారి చేతులు నా చీర పైటని లాగేసి, విసురుగా నా జాకెట్ గుండీలని తెంచేసి నగ్నంగా బయటపడిన నా బలమైన సళ్ళని మరింత మొరటుగా నలిపేస్తున్నయి. నేనుగూడా నాసిగ్గుని బిడియాన్ని విడిచిపెట్టేసి విసురుగా పిన్నిగారి జాకెట్ని ఆమెశరీరం నుండీ వేరుచేసి ఆమె సళ్ళని కసికసిగా మొరటుగా నలిపేయసాగేను. ఇంతలో పిన్నిగారు నాపెదవులని విడిచిపెట్టి తననోటితో నాసళ్ళుమీద దాడి మొదలుపెట్టేరు. వొక ప్రక్క నాకుడిసన్ను కుడుస్తూ మరో చేతితో నాఎడమ సన్ను ముచికలని నలుపుతూ వుంటే నాతొడలలో జిలలేచిపోయి లోలంగా తడిసిపోసాగింది. 

ఇంతలో పిన్నిగారు నాఎడమ సన్ను నోటిలోని తీసుకుని కసికసిగా నమిలేస్తూ, కుడిసన్ను ముచికలని నలిపేస్తూవుంటే, ఇంక తట్టుకోలేక పిన్నిగారితో అన్నను "నాకు అక్కడ తడిపోతున్నది అని".
ఆంతే పిన్నిగారు నన్ను క్షణంలో వివస్త్రని చేసి నా తొడల మధ్యలో దూరిపోయారు. ఆకురాయిలా ఆమె నాలుక అక్కడ నాపూకు పాయల మధ్య వీరంగం చేస్తూవుంటే నాశరీరంలో రక్తమాంతా నాతొడల మధ్యకుచేరిపోయింది. నాకు ఎలాగైనా ఈకామ వాంఛ నుంచీ విముక్తి కావాలి. అది మాఆయన ద్వరా వొచ్చినా సరే, ఈపిన్నిగారి ద్వరా వొచ్చినా సరే అనుకుంటూ, నేను తొడలు మరింతగా విడదీసి పిన్నిగారు మరింతగా నాలోతులలోనికి చొచ్చుకుపోవడానికి అనువుగా సర్దుకున్నాను. పిన్నిగారి నాలుక నాగొల్లినీ, నాపూకు మడతల లోతులనీ నాకి.. నాకి నాన్ను సుఖాల మత్తులోముంచెట్టించింది. అలా యెంతసేపు పిన్నిగారు నా పూకులోనుండీ మదన రసాలు జుర్రుకున్నరో, యెంతసేపు నాబాయలని పిండుకున్నారో నాకైతే తెలియలేదు. 

నాకు తెలుస్తున్నదల్ల వొక్కటే. తెరలు తెరలుగా నేను పొందుతున్న భావప్రాప్తులు, వాటిని తట్టుకేలేక పెద్దగా నేను పలవరిస్తున్న పలవరింతలు. అలా పలవరిస్తూనే నేను ఆ సుఖాల మత్తులో సొమ్మసిల్లిపోయాను.
అలా యెంతసేపు నీను నిద్రపోయానో నాకైతే తెలియదు. మధ్యలో పిన్నిగారు నన్ను లెపి చేతికి కాఫీ ఇచ్చి యెంతసేపు ఎదురు చూసేది చిన్నదానా లేచి ఈకాఫీ తాగి నాసంగతి కూడా కొంచం చూడు అని లేపడంతో సిగ్గు పడుతూనే కొంచెం కొంచెంగా కాఫీ ని త్రగడం పూర్తి చేసేను. 
నేను కాఫీ తాగుతున్నతసేపూ పిన్నిగారి చేతులు నా వొంటిమీద ఎక్కడెక్కడో తార్లాడుతూ, మళ్ళీ నాలో మంటని రాజేసేయి. తాగిన కాఫీ కప్పు ప్రక్కన పెట్టగానే పిన్నిగారు సోఫా ఇరుకుగా వుందంటూ నన్ను తన బెడ్రూం లోకి తీసుకుపోయారు. 
అలా బెడ్రూంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు నాముందు పిన్నిగారు నగ్నంగా నడుస్తూవుంటే, మిసమిస లాడిపోతున్న ఆమె అందాలని చూసి ఆశ్చర్యపోయిన నేను, ఆమటే ఆమెతో అన్నాను.
"ఇలా మిమ్మల్ని ఏవరైనా చూస్తే కన్నెపిల్లనే అనుకుంటారు" అని నేనాన్న దానికి పిన్నిగారు నవ్వుతూ ..
"చీకు చింతాలేని జీవితం, కంటినిండా నిద్ర, వొంటి కోరికలు తీరేలా దున్నే మొగాడూ వున్న ఆడదానికి ఇంకేమికావాలి" అన్నదావిడ.
"అదేంటి మీవారు అమెరికాలో గదా వున్నరు" అన్నను అయోమయంగా !!
దానికి పిన్నిగారు చిన్నగా నవ్వుతూ "మావారు అమెరికాలో వున్నరన్నాను కానీ నేను అన్న పానాదులు మానేసి వుపవాసం వున్నానన్నానా?" అని అల్లరిగా నవ్వుతో, చొరవగా నామెడచుట్టూ చెతులువేస్తూ నాపెదవులని తన పెదవులతో బంధించేసింది. 
నాచెతులు అలవాటు పడ్డ వాటిలా పిన్నిగారి సళ్ళని నలపడం మొదలుపెట్టేయి. అంతలో పిన్నిగారు నాపెదవులని విడిచి పెట్టి "నువ్వు సొమ్మసిల్లిపోయినప్పటినుండీ నాతొడల్లో వొకటేజ్జిలగా వుంది పిల్లా, ముందు అక్కడి సంగతి చూడు" అంటూ నా తలని తన తొడల మధ్యకు తోశారు.
అప్పటికే వేడేక్కిపోయిన నేను మారు మాటాడకుండా ఆమె తోడలమధ్యకు జరిగి రెండుచేతులా ఆమె పూపెదాలని విడదీసి నానాలుకని విచ్చూకున్న ఆమె పూకులోకి తోసేను. ఇంతకు ముందే నెను గమనించినట్లుగానే ఆమె పూకు ఎంత పెద్దదంతే నాముఖం పూర్తిగా విచ్చుకున్న ఆమె పూపెదాలమధ్యలో ఇమిడిపోయింది. 
మొదటిసారి పిన్నిగారితో చెసుకునేటప్పుడు సిగ్గు, బిడియం ఎమిజరుగుతున్నదో నాకే తెలియని ఆవేశం వల్ల గమనిచని ఆవిషయం ఇప్పుడు పూర్థిగా అవగతమైంది. ఇంతలో పిన్నిగారి చేతులు నాతలని తన తొడల మధ్యలోకి తోయడంతో నెను నాఆలోచనలనుండీ బయటపడి ముందుగా నానాలుకనీ, తరువాత రెండువేళ్ళని ఆమె పూకులోకి తొసేను, ఆమెకి అది ఎక్కడా ఆనలేదు, దానితో మరో వేలిని ఆమె పూకులోకి తోసేను, ఊహు.. అదీ ఆనలేదు పూర్తిగా నాచేతినే లోపలకి తోసి ముందుకూ, వెనక్కీ జోరుగా ఆడిస్తేనేకానీ ఆమెకి ఆరోజుకి మొదటి సారి భావప్రాప్థి కలగలేదు. 

అలా ఆకు రాయిలాంటి నానాలుకతో, నాచేతితో స్వరంగంలాంటి ఆమె పూకుని సుమారుగా ఓ 40 నిమిషాలపాటు అణువణువూ నాకి, చప్పరించి, అరగదీశాక కానీ పిన్నిగారు నాకు ఆవిడ పూకుబంధంలోనుండీ విముక్తి కలిగించలేదు. అప్పటికైనా నన్ను ఆవిడ కరుణించినందుకు సంతోషిస్తూ అలసటగా ఆమె ప్రక్కన వాలిపోయాను. 

కాసేప్పటికి విన్నిగారు సేదదేరి, అప్పుడు అడిగింది పిన్నిగారు నన్ను. అఔను పిల్లా నువ్వు ప్రొద్దున్న పూట మాఇంటికి రావుగదా ఇదేంటి ఈరోజు ప్రొద్దున్నే ఇలా వొచ్చేవు? అని. వొచ్చిన పని ఏమిటో చెప్పడానికి సిగ్గేసి నెను కళ్ళు వాల్చి సిగ్గు పడుతూ వుంటే, పిన్నిగారు చొరవగా నాగడ్డం క్రింద చెయివేసి నాముఖాన్ని యెత్తి నాకళ్ళలోకి సూటిగాచూస్తూ, నాదగ్గర సిగ్గేమిటిపిల్లా, మొన్నటిదాకా తల్లిలా చూసుకున్నను, ఈరోజునుంచీ friend లా చూసుకుంటాను, సిగ్గు పడకుండా చెప్పు అంది లాలనగా. దానితో నేను మరింత ముడుచుకుపోయాను. 

దానితో పిన్నిగారు నన్ను దగ్గరగా కౌగిలిలోకి తీసుకుంటూ, "నేను చెప్పనా?"  అన్నారు, నేను సిగ్గుగా చెప్పండి అన్నట్లుగా తల వూపేను. ప్రొదున్న నువ్వు వొచ్చిన వాలకం చూస్తే, కోరికల కొలిమిలో కాలిపోతున్నట్లుగా అనిపించింది, నిజమేనా? అన్నారు ఆవిడ. ఈసారి ఆశ్చర్యపోవడం నా వొంతైంది. 

"నిన్ను వొక్క విషయం అడగనా? నిజం చెపుతావా? అన్నరు పిన్నిగారు"  అడగండి అన్నట్లుగా మాళ్ళీ తల ఆడించేను నేను.

"ఆ..  సుధలాగా, రంజితలాగా కొంపదీసి నువ్వుకూడా ఆతలుపు కన్నంలోనుంచీ గానీ ప్రక్కగదిలోకి చూస్తున్నవేమిటి పిల్లా?" అన్నది ఆవిడ. ఆంతే వొక్కసారి నాగుడె ఆగినంతపనయ్యింది.  
"నాకు ఎం చిప్పలో తెలియలేదు.. మౌనమే నా సమాధానమైంది". కానీ ఆవిడ నన్ను దగ్గరగా కౌకలించుకుని పడుకోవడంవల్ల వేగంగా కొట్టుకుంటున్న నా గుండెల స్పందన పసిగట్టినట్లుగా వున్నాది. 
"నువ్వేమే చెప్పనక్కరలేదులే పిల్లా, నాకు ఆర్థమైపోయింది", అంటూ, మళ్ళీ ఆవిడే అడిగింది "ఎన్నాళ్ళుగా సాగుతున్నది ఈకార్యక్రమం", అని.. మళ్ళీ మౌనమే నా సమాధానం అయింది. 
కానీ సిగ్గుతో నా నోరు పెగలలేదు. కొంచెం సేపు మౌనంగా వున్న పిన్నిగారు మళ్ళీ తానే స్వగతంలో అనుకుంటున్నట్లుగా ఇలా ఆంది 
"ఇంతకుముందు ఆ portion లో వున్న వాళ్ళంతా మొదట్లో ఇలానే నా దగ్గరకు వొచ్చి, పిన్నిగారు, కోరికలకి తాళలేక పోతున్నము, ఎదైనా దారి చూపించండి, మీ అల్లుళ్ళు ఇంతమంది వొచ్చి పోతూవుంతారుగా ఏ వొక్కరితోనైనా జత కట్టించండి, మీ ౠణం వుంచుకోము అని మొదలుపెట్టి, ఓఆరునెలలు తిరగగానే, వొంటి తిమ్మిరి తీరి, నీవల్లనే మేము పాడైపోయాము అని తరువాత నన్నే శాపనార్థాలు పెట్టేరు. మిమ్మల్ని నమ్మి ఏమీ చెయ్యకూడదు. ఈసారి మాత్రం నేనెవరికీ సాయం చెయ్యబోవటంలేదు" అని ఆవిడ మాట ముగించేలోపునే నేను ఆవిడ మాటఅందుకుంటూ..  
"నేనలాంటిదాన్ని కాదు అని చొప్పున అనేసి", నేనేనా ఆమాట అన్నది అని నాలిక కరుచుకుని మళ్ళీ silent ఐపోయాను.
దానికి పిన్నిగారు ముఖం కొంచెం మాడుచుకుని "ఇంతకు ముందు సుధ, రంజితా కూడా ఇలానే అన్నరు, తరువాత మళ్ళీ నన్నే తప్పుపట్టేరు" అంటూ నా కళ్ళలోకి చూస్తూ ఐతే ఏ అల్లుడు నచ్చేడేమిటి అన్నరు చిలిపిగా.
దానితో నెను సిగ్గుల మొగ్గనే ఐయ్యను. మరి కొంచెం సేపు పిన్నిగారిచేత బ్రతిమాలించుకుని నిమ్మదిగా మనసు విప్పి బయటపెట్టేను "ఏ అల్లుడైనా పరవాలేదు, నాలో వేడిని చల్లర్చేవాడెవరైనా పరవాలెదని చెప్పెను, నాకు మాత్రం ఆ ప్రక్క గదిలోనే మళ్ళీ శోభనం జరిపించుకోవాలని ఉన్నదన్న మనసులో మాట" చెపుతూ ముగించేను. 
ఓ ఆంత నచ్చిందా ఆ గది సరే నా చెవిన వేసేవుగా చూసుకుంటానులే. కానీ వోషరతు అన్నారావిడ. చూడు, నీ సుఖం కోసం నువ్వు నాఅల్లుళ్ళ దగ్గరికి వెళుతున్నవు, రేపు ఎదైనా జరగరాని అనర్థం జరిగితే నాపూచీ ఏమీ లెదు, అదీ కాక ఊరికే నువ్వువెళ్ళి వాళ్ళ ప్రక్కలో పడుకుంటే, రేపు నాకూతుళ్ల కాపురాలకి ముప్పు రావొచ్చు. అందుకు ఉభయతారకంగా నువ్వు మా అల్లుళ్ళతో గడిపినప్పుడల్ల త్రుణమో, ఫణమో నేనే వొసూలుచేసి నీకు ముట్టచెబుతాను. దానివల్ల నీతో గడపాలంటే డబ్బులు ఇవ్వవలసి వొస్తుంది గనక మాటిమాటికీ నీపొందు కావాలని మా అల్లుళ్ళూ అడగరు., నాకూతుళ్ల కాపురాలకీ ఏ ఇబ్బందీ ఉండదు.  ఈవొప్పందంవల్ల నీకోరికలూ తీరతాయి.., నాకూతుళ్ల కాపురాలూ సజావుగా సాగిపోతాయి.. దీనివల్ల మన ఇద్దరికీకూడా లాభమేకదా? ఏమంటవు? అన్నరు పిన్నిగారు.
అనడానికి ఏముంటుంది? నాకు కోరికలు తీరే మారగమే గాకుండా, డబ్బులు కూడా ఇప్పిస్తానని ఆంటూవుంటే? అందుకే నేను పిన్నిగారి proposal ని ఆనందంగా వొప్పుకున్నను. (ఆక్షణంలో పాపం సుందరికి తెలియదు తాను యెటువంటి వలలో ఇరుక్కుపోబోతున్నాదో). 
ఆఖరుగా పిన్నిగారు మంచం మీదనుండీ లెచిపోతూ సరే పిల్లా నాకు చెప్పేవుగా ఇంక నెను ఆపనిమీదే వుంటాను. లేచి బట్టలు కట్టుకో. ఇద్దరం కలిసి భోజనం చేసేద్దాము. తరువాత నాకు బజారులో పని వుంది. నేను బయటకు వెళ్ళాలి. నువ్వు ఇంటికివెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకుందువుగాని అని ఆమె బట్టలు కట్టుకోవడం ప్రరంభించెరు. 
ముందు ముందు నా జీవితం ఎటువంటి భయంకరమైన మలుపులు తిరగబోతున్నాయో తెలియని నేను, త్వరలోనే నాకోరికల వేడిని దించబోయే మన్మధుడిని వూహించుకుంటూ లేచి బట్టలు కట్టుకుని, ఎవో రెండు మెతుకులు నోటికి రాసుకుని ఆనందంగా నాఇంటికివెళ్ళి అలసటగా మంచం మీద వాలిపోయి, మత్తైన కమ్మని కలలు కంటూ నిమ్మదిగా నిద్రలోకి జారిపోయాను.
Reply
(07-07-2019, 11:23 AM)ar4087143 Wrote:  మరునాడు సుందరి పొద్దున్నే లేచి, ఈరోజు యెలాగైనా పిన్నిగారితో రాత్రి తాను అనుకున్న విషయం మాటలాడాలని వుదయం 10 గంటలకే ఇంటిలో పనులన్నీ ముగించుకుని తన పోర్షన్ తలుపు గడియవేసి పిన్నిగారింటికి వెళ్ళింది. 
సుందరి పిన్నిగారింటికి వెళ్ళే సమయానికి అక్కడ పిన్నిగారు వున్న పరిస్థితి చూసి ఆశ్చర్య పోవడం ఈసారి సుందరి వొంతైంది.  అక్కడ సొఫాలో పిన్నిగారి పరిస్థితి ఆస్తవ్యస్తంగా వుంది. ఆమె చీర పైట నేలమీద పడివుంది. జాకెట్ గుండీలు విడిపోయి ఆమె పెద్దపెద్ద సళ్ళు నిండుగాపొంగి కౌవ్విస్తున్నయి. పిన్నిగారి వొంటి చాయ బంగారురుంగులో మెరిసిపోతున్నది. నిండైన ఆమె నున్నటి సళ్ళుమీద 5 రూపాయల కాసంత సైజులో నల్ల ద్రాక్షలా విశాలంగా పరుచుకుని నిక్కి నిగిడి నిలుచున్న ఆమే ముచికలు చూస్తూవుంటే సుందరికి తనకి తెలియకుండానే వొళ్ళు తీయ్యగా మూలిగింది. 
సుందరి చూపు మరికొంచెం క్రిందకి జరిగి పిన్నిగారి తొడలమధ్యలో అలాగే నిలిచిపోయింది. కారణం ఆందంగా ఆరోగ్యంగా అరటి మానుల్లా మెరిసిపోతున్న ఆమె తొడలు, అదికాదు సుందరి చూపును కట్టిపడేసింది, విశాలంగా, వొత్తుగా వుత్పుల్లమై పొంగారి ఆకలిగా నోరుతెరుచుకున్న పిన్నిగారి పూకు. ఆమె పూకు యెంతపెద్దగా పరుచుకుని వున్నదంటే 9 అంగుళాలు వున్న రెండు మొడ్డలు వొక్కసారిగా ఆమె లోతులలోనికి అవలీలగా దూరిపోతాయి. సుందరి యెప్పుడూ అంతపెద్ద పూకుని చూసి వుందలేదు. అసలు ఆడవాళ్ళకి ఆంతవిశాలమైన పూకు వుంటుందని సుందరి యెప్పుడూ వూహించలేదుకూడా.       

ఇంతపొద్దున్నే పిన్నిగారేమిటి ఇలాటిపనిలోవున్నరు అనుకుంటూ తలప్రక్కకితిప్పి చూసిన సుందరికి మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం కనిపించింది. పిన్నిగారికి వొకప్రక్క టీవీ లో blue film నడుస్తున్నది. దానిని చూస్తూ పిన్నిగారు చీర తొడలపైకి జరుపుకుని, పంగజాపుకుని వేళ్ళని పూకులో ఆడించుకుంటూ చేతిపనిచేసుకుంటున్నరు. సుందరికి నవ్వువొచ్చింది. పిన్నిగారు కూడా నాలాంటి పరిస్థితిలోనే వున్నట్లుగావున్నరు. ఇంక ఆమెని నేనేమి సాయం అడగాలి అనుకుంటూ సరే ఇప్పుడు నేను పిన్నిగారిని డిస్ట్రబ్ చేస్తే పిన్నిగారి రియాక్షన్ ఎలా వుంటుందో చూడాలనిపించి నేను చప్పుడు చేయకుండా బయటకు వేళ్ళిపోయి నోటికివొచ్చిన సినీమా పాట పాడుకుంటూ తలుపు తట్టేను.

క్షణంలో పిన్నిగారు టీవీ ఆఫ్ చేసేసి జాకెట్ ని సర్దుకోకుండానే చీరపైటని మీదవేసుకుని రాపిల్లా తలుపు తీసేవున్నది అన్నరు. దానితో నేను యేమీ తెలియనిదానిలాగే ఇంటిలోకి వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చొన్నాను. ఇంతలో పిన్నిగారు లేచి కాఫీ తాగుతావా, ప్రొద్దూన్ననుంచీ నేనుగూడా కాఫీ తాగలేదు ఆంటూ నా సమాధానం కోసం ఎదురుచూడకుండా బాత్రూం లోకి వెళ్ళేరు. నేను చిన్నగా నవ్వుకున్నాను. నాకు తెలుసు ఆమె బాత్రూం నుండీ బయటకు వొచ్చి కాఫీ కలిపి తీసుకురావడానికి చాలా టైం పడుతుందని. ఆంతవరకూ యేమి చేయాలో తోచక ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ నేను blue film చూసి వుండకపోవడంతో నాలోని వుత్సాహన్ని ఆపుకోలేక టీపాయ్ మీదవున్న రిమోట్ తో వి.సి.అర్ ఆన్ చేసేను.

ఆందులో వొక ఆందమైన మొగవాడు తన 9 అంగుళాల మొగతనంతో ఆంతకన్న ఆందమైన ఆడదానికి స్వర్గసుఖాలని ఆందిస్తున్నడు. ఆమె అతను అందిస్తున్న సుఖాన్ని యెంతో తన్మయత్వగా తన వొంటిని పూర్తిగా అతనిపరం చేసి అతను అందిస్తున్న స్వర్గసుఖాలని తనివితీరా ఆందుకుంటున్నది. సుందరి సోఫాలో వుత్సాహంగా ముందుకు జరిగిపోయి పరిశరాలని మర్చిపోయి ఆ blue filmలో తననే వూహించుకుంటూ ఆతని మొగతనం తనలోతులలోనే దిగబడి తన మానాన్ని దోచుకుంటున్నట్లుగా వూహించుకోసాగింది సుందరి.

అలా యెంతసమయం గడిచిపోయిందో సుందరి తెలియనేతెలియదు. ఇంతలో వెచ్చని శ్వాశ తోపాటుగా మెత్తని కాంక్ష తోకూడిన వెచ్చనిపెదాలు సుందరి మెడమీద తార్లాడుతూ మెత్తని రెండుచేతులు సుందరి రెండు చంకల క్రిందుగా వొచ్చి బిరుసెక్కిన ఆమె స్థనాలని బలంగా పిసుకుతూవుంటే సుందరి తుళ్ళిపడి వూహాలోకం నుండీ ఈలోకానికి వొచ్చింది. సినీమా బాగుందా అమ్మఆయి, ఇది ఆంతకన్నా బాగుంటుంది అంటూ పిన్నిగారు తనపెదవులని నా పెదవులకు చేర్చేరు. నేను ఎదో బదులు చెబుదామనుకునేప్పటికే ఆమె నాలుక నా పెదవులని విడదీసుకుంటూ నా నోటిలో నాట్యం చెయడం మొదలుపెట్టింది. 

అప్పటికే కోరికలతో వేడెక్కిపోయిన నా తనువు మరోసారి పిన్నిగారి కోరికలకి లొంగిపోయింది. ఇంతలో పిన్నిగారు నన్ను అలా సోఫా మీద వాల్చి నిలువుగా నామీద వాలిపోయారు. మెత్తటి ఆమె శరీర స్పర్శకి, బరువైన ఆమె శరీరం క్రింద నాశరీరం నలుగుతూవుంటే నాకు యెంతో హాయిగావుంది. దానితో ఆంతో ఇంతోగా వున్న అఐస్టం పోయి నాకు తెలియకుండనే నాచేతులు ఆమెని బలంగా అల్లుకుపోయాయి. బలమైన ఆమె బిగికౌగిలిలోని మాధుర్యం క్రమంగా నన్ను ఆమెవశం చేసింది. ఇప్పుడు తొలిసారిగా నేను పూర్తిగా ఇష్టంతో ఆమెతో జరుపుతున్న శౄగారకేళిలోని మాధుర్యాన్ని సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నను.
పిన్నిగారి చేతులు నా చీర పైటని లాగేసి, విసురుగా నా జాకెట్ గుండీలని తెంచేసి నగ్నంగా బయటపడిన నా బలమైన సళ్ళని మరింత మొరటుగా నలిపేస్తున్నయి. నేనుగూడా నాసిగ్గుని బిడియాన్ని విడిచిపెట్టేసి విసురుగా పిన్నిగారి జాకెట్ని ఆమెశరీరం నుండీ వేరుచేసి ఆమె సళ్ళని కసికసిగా మొరటుగా నలిపేయసాగేను. ఇంతలో పిన్నిగారు నాపెదవులని విడిచిపెట్టి తననోటితో నాసళ్ళుమీద దాడి మొదలుపెట్టేరు. వొక ప్రక్క నాకుడిసన్ను కుడుస్తూ మరో చేతితో నాఎడమ సన్ను ముచికలని నలుపుతూ వుంటే నాతొడలలో జిలలేచిపోయి లోలంగా తడిసిపోసాగింది. 

ఇంతలో పిన్నిగారు నాఎడమ సన్ను నోటిలోని తీసుకుని కసికసిగా నమిలేస్తూ, కుడిసన్ను ముచికలని నలిపేస్తూవుంటే, ఇంక తట్టుకోలేక పిన్నిగారితో అన్నను "నాకు అక్కడ తడిపోతున్నది అని".
ఆంతే పిన్నిగారు నన్ను క్షణంలో వివస్త్రని చేసి నా తొడల మధ్యలో దూరిపోయారు. ఆకురాయిలా ఆమె నాలుక అక్కడ నాపూకు పాయల మధ్య వీరంగం చేస్తూవుంటే నాశరీరంలో రక్తమాంతా నాతొడల మధ్యకుచేరిపోయింది. నాకు ఎలాగైనా ఈకామ వాంఛ నుంచీ విముక్తి కావాలి. అది మాఆయన ద్వరా వొచ్చినా సరే, ఈపిన్నిగారి ద్వరా వొచ్చినా సరే అనుకుంటూ, నేను తొడలు మరింతగా విడదీసి పిన్నిగారు మరింతగా నాలోతులలోనికి చొచ్చుకుపోవడానికి అనువుగా సర్దుకున్నాను. పిన్నిగారి నాలుక నాగొల్లినీ, నాపూకు మడతల లోతులనీ నాకి.. నాకి నాన్ను సుఖాల మత్తులోముంచెట్టించింది. అలా యెంతసేపు పిన్నిగారు నా పూకులోనుండీ మదన రసాలు జుర్రుకున్నరో, యెంతసేపు నాబాయలని పిండుకున్నారో నాకైతే తెలియలేదు. 

నాకు తెలుస్తున్నదల్ల వొక్కటే. తెరలు తెరలుగా నేను పొందుతున్న భావప్రాప్తులు, వాటిని తట్టుకేలేక పెద్దగా నేను పలవరిస్తున్న పలవరింతలు. అలా పలవరిస్తూనే నేను ఆ సుఖాల మత్తులో సొమ్మసిల్లిపోయాను.
అలా యెంతసేపు నీను నిద్రపోయానో నాకైతే తెలియదు. మధ్యలో పిన్నిగారు నన్ను లెపి చేతికి కాఫీ ఇచ్చి యెంతసేపు ఎదురు చూసేది చిన్నదానా లేచి ఈకాఫీ తాగి నాసంగతి కూడా కొంచం చూడు అని లేపడంతో సిగ్గు పడుతూనే కొంచెం కొంచెంగా కాఫీ ని త్రగడం పూర్తి చేసేను. 
నేను కాఫీ తాగుతున్నతసేపూ పిన్నిగారి చేతులు నా వొంటిమీద ఎక్కడెక్కడో తార్లాడుతూ, మళ్ళీ నాలో మంటని రాజేసేయి. తాగిన కాఫీ కప్పు ప్రక్కన పెట్టగానే పిన్నిగారు సోఫా ఇరుకుగా వుందంటూ నన్ను తన బెడ్రూం లోకి తీసుకుపోయారు. 
అలా బెడ్రూంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు నాముందు పిన్నిగారు నగ్నంగా నడుస్తూవుంటే, మిసమిస లాడిపోతున్న ఆమె అందాలని చూసి ఆశ్చర్యపోయిన నేను, ఆమటే ఆమెతో అన్నాను.
"ఇలా మిమ్మల్ని ఏవరైనా చూస్తే కన్నెపిల్లనే అనుకుంటారు" అని నేనాన్న దానికి పిన్నిగారు నవ్వుతూ ..
"చీకు చింతాలేని జీవితం, కంటినిండా నిద్ర, వొంటి కోరికలు తీరేలా దున్నే మొగాడూ వున్న ఆడదానికి ఇంకేమికావాలి" అన్నదావిడ.
"అదేంటి మీవారు అమెరికాలో గదా వున్నరు" అన్నను అయోమయంగా !!
దానికి పిన్నిగారు చిన్నగా నవ్వుతూ "మావారు అమెరికాలో వున్నరన్నాను కానీ నేను అన్న పానాదులు మానేసి వుపవాసం వున్నానన్నానా?" అని అల్లరిగా నవ్వుతో, చొరవగా నామెడచుట్టూ చెతులువేస్తూ నాపెదవులని తన పెదవులతో బంధించేసింది. 
నాచెతులు అలవాటు పడ్డ వాటిలా పిన్నిగారి సళ్ళని నలపడం మొదలుపెట్టేయి. అంతలో పిన్నిగారు నాపెదవులని విడిచి పెట్టి "నువ్వు సొమ్మసిల్లిపోయినప్పటినుండీ నాతొడల్లో వొకటేజ్జిలగా వుంది పిల్లా, ముందు అక్కడి సంగతి చూడు" అంటూ నా తలని తన తొడల మధ్యకు తోశారు.
అప్పటికే వేడేక్కిపోయిన నేను మారు మాటాడకుండా ఆమె తోడలమధ్యకు జరిగి రెండుచేతులా ఆమె పూపెదాలని విడదీసి నానాలుకని విచ్చూకున్న ఆమె పూకులోకి తోసేను. ఇంతకు ముందే నెను గమనించినట్లుగానే ఆమె పూకు ఎంత పెద్దదంతే నాముఖం పూర్తిగా విచ్చుకున్న ఆమె పూపెదాలమధ్యలో ఇమిడిపోయింది. 
మొదటిసారి పిన్నిగారితో చెసుకునేటప్పుడు సిగ్గు, బిడియం ఎమిజరుగుతున్నదో నాకే తెలియని ఆవేశం వల్ల గమనిచని ఆవిషయం ఇప్పుడు పూర్థిగా అవగతమైంది. ఇంతలో పిన్నిగారి చేతులు నాతలని తన తొడల మధ్యలోకి తోయడంతో నెను నాఆలోచనలనుండీ బయటపడి ముందుగా నానాలుకనీ, తరువాత రెండువేళ్ళని ఆమె పూకులోకి తొసేను, ఆమెకి అది ఎక్కడా ఆనలేదు, దానితో మరో వేలిని ఆమె పూకులోకి తోసేను, ఊహు.. అదీ ఆనలేదు పూర్తిగా నాచేతినే లోపలకి తోసి ముందుకూ, వెనక్కీ జోరుగా ఆడిస్తేనేకానీ ఆమెకి ఆరోజుకి మొదటి సారి భావప్రాప్థి కలగలేదు. 

అలా ఆకు రాయిలాంటి నానాలుకతో, నాచేతితో స్వరంగంలాంటి ఆమె పూకుని సుమారుగా ఓ 40 నిమిషాలపాటు అణువణువూ నాకి, చప్పరించి, అరగదీశాక కానీ పిన్నిగారు నాకు ఆవిడ పూకుబంధంలోనుండీ విముక్తి కలిగించలేదు. అప్పటికైనా నన్ను ఆవిడ కరుణించినందుకు సంతోషిస్తూ అలసటగా ఆమె ప్రక్కన వాలిపోయాను. 

కాసేప్పటికి విన్నిగారు సేదదేరి, అప్పుడు అడిగింది పిన్నిగారు నన్ను. అఔను పిల్లా నువ్వు ప్రొద్దున్న పూట మాఇంటికి రావుగదా ఇదేంటి ఈరోజు ప్రొద్దున్నే ఇలా వొచ్చేవు? అని. వొచ్చిన పని ఏమిటో చెప్పడానికి సిగ్గేసి నెను కళ్ళు వాల్చి సిగ్గు పడుతూ వుంటే, పిన్నిగారు చొరవగా నాగడ్డం క్రింద చెయివేసి నాముఖాన్ని యెత్తి నాకళ్ళలోకి సూటిగాచూస్తూ, నాదగ్గర సిగ్గేమిటిపిల్లా, మొన్నటిదాకా తల్లిలా చూసుకున్నను, ఈరోజునుంచీ friend లా చూసుకుంటాను, సిగ్గు పడకుండా చెప్పు అంది లాలనగా. దానితో నేను మరింత ముడుచుకుపోయాను. 

దానితో పిన్నిగారు నన్ను దగ్గరగా కౌగిలిలోకి తీసుకుంటూ, "నేను చెప్పనా?"  అన్నారు, నేను సిగ్గుగా చెప్పండి అన్నట్లుగా తల వూపేను. ప్రొదున్న నువ్వు వొచ్చిన వాలకం చూస్తే, కోరికల కొలిమిలో కాలిపోతున్నట్లుగా అనిపించింది, నిజమేనా? అన్నారు ఆవిడ. ఈసారి ఆశ్చర్యపోవడం నా వొంతైంది. 

"నిన్ను వొక్క విషయం అడగనా? నిజం చెపుతావా? అన్నరు పిన్నిగారు"  అడగండి అన్నట్లుగా మాళ్ళీ తల ఆడించేను నేను.

"ఆ..  సుధలాగా, రంజితలాగా కొంపదీసి నువ్వుకూడా ఆతలుపు కన్నంలోనుంచీ గానీ ప్రక్కగదిలోకి చూస్తున్నవేమిటి పిల్లా?" అన్నది ఆవిడ. ఆంతే వొక్కసారి నాగుడె ఆగినంతపనయ్యింది.  
"నాకు ఎం చిప్పలో తెలియలేదు.. మౌనమే నా సమాధానమైంది". కానీ ఆవిడ నన్ను దగ్గరగా కౌకలించుకుని పడుకోవడంవల్ల వేగంగా కొట్టుకుంటున్న నా గుండెల స్పందన పసిగట్టినట్లుగా వున్నాది. 
"నువ్వేమే చెప్పనక్కరలేదులే పిల్లా, నాకు ఆర్థమైపోయింది", అంటూ, మళ్ళీ ఆవిడే అడిగింది "ఎన్నాళ్ళుగా సాగుతున్నది ఈకార్యక్రమం", అని.. మళ్ళీ మౌనమే నా సమాధానం అయింది. 
కానీ సిగ్గుతో నా నోరు పెగలలేదు. కొంచెం సేపు మౌనంగా వున్న పిన్నిగారు మళ్ళీ తానే స్వగతంలో అనుకుంటున్నట్లుగా ఇలా ఆంది 
"ఇంతకుముందు ఆ portion లో వున్న వాళ్ళంతా మొదట్లో ఇలానే నా దగ్గరకు వొచ్చి, పిన్నిగారు, కోరికలకి తాళలేక పోతున్నము, ఎదైనా దారి చూపించండి, మీ అల్లుళ్ళు ఇంతమంది వొచ్చి పోతూవుంతారుగా ఏ వొక్కరితోనైనా జత కట్టించండి, మీ ౠణం వుంచుకోము అని మొదలుపెట్టి, ఓఆరునెలలు తిరగగానే, వొంటి తిమ్మిరి తీరి, నీవల్లనే మేము పాడైపోయాము అని తరువాత నన్నే శాపనార్థాలు పెట్టేరు. మిమ్మల్ని నమ్మి ఏమీ చెయ్యకూడదు. ఈసారి మాత్రం నేనెవరికీ సాయం చెయ్యబోవటంలేదు" అని ఆవిడ మాట ముగించేలోపునే నేను ఆవిడ మాటఅందుకుంటూ..  
"నేనలాంటిదాన్ని కాదు అని చొప్పున అనేసి", నేనేనా ఆమాట అన్నది అని నాలిక కరుచుకుని మళ్ళీ silent ఐపోయాను.
దానికి పిన్నిగారు ముఖం కొంచెం మాడుచుకుని "ఇంతకు ముందు సుధ, రంజితా కూడా ఇలానే అన్నరు, తరువాత మళ్ళీ నన్నే తప్పుపట్టేరు" అంటూ నా కళ్ళలోకి చూస్తూ ఐతే ఏ అల్లుడు నచ్చేడేమిటి అన్నరు చిలిపిగా.
దానితో నెను సిగ్గుల మొగ్గనే ఐయ్యను. మరి కొంచెం సేపు పిన్నిగారిచేత బ్రతిమాలించుకుని నిమ్మదిగా మనసు విప్పి బయటపెట్టేను "ఏ అల్లుడైనా పరవాలేదు, నాలో వేడిని చల్లర్చేవాడెవరైనా పరవాలెదని చెప్పెను, నాకు మాత్రం ఆ ప్రక్క గదిలోనే మళ్ళీ శోభనం జరిపించుకోవాలని ఉన్నదన్న మనసులో మాట" చెపుతూ ముగించేను. 
ఓ ఆంత నచ్చిందా ఆ గది సరే నా చెవిన వేసేవుగా చూసుకుంటానులే. కానీ వోషరతు అన్నారావిడ. చూడు, నీ సుఖం కోసం నువ్వు నాఅల్లుళ్ళ దగ్గరికి వెళుతున్నవు, రేపు ఎదైనా జరగరాని అనర్థం జరిగితే నాపూచీ ఏమీ లెదు, అదీ కాక ఊరికే నువ్వువెళ్ళి వాళ్ళ ప్రక్కలో పడుకుంటే, రేపు నాకూతుళ్ల కాపురాలకి ముప్పు రావొచ్చు. అందుకు ఉభయతారకంగా నువ్వు మా అల్లుళ్ళతో గడిపినప్పుడల్ల త్రుణమో, ఫణమో నేనే వొసూలుచేసి నీకు ముట్టచెబుతాను. దానివల్ల నీతో గడపాలంటే డబ్బులు ఇవ్వవలసి వొస్తుంది గనక మాటిమాటికీ నీపొందు కావాలని మా అల్లుళ్ళూ అడగరు., నాకూతుళ్ల కాపురాలకీ ఏ ఇబ్బందీ ఉండదు.  ఈవొప్పందంవల్ల నీకోరికలూ తీరతాయి.., నాకూతుళ్ల కాపురాలూ సజావుగా సాగిపోతాయి.. దీనివల్ల మన ఇద్దరికీకూడా లాభమేకదా? ఏమంటవు? అన్నరు పిన్నిగారు.
అనడానికి ఏముంటుంది? నాకు కోరికలు తీరే మారగమే గాకుండా, డబ్బులు కూడా ఇప్పిస్తానని ఆంటూవుంటే? అందుకే నేను పిన్నిగారి proposal ని ఆనందంగా వొప్పుకున్నను. (ఆక్షణంలో పాపం సుందరికి తెలియదు తాను యెటువంటి వలలో ఇరుక్కుపోబోతున్నాదో). 
ఆఖరుగా పిన్నిగారు మంచం మీదనుండీ లెచిపోతూ సరే పిల్లా నాకు చెప్పేవుగా ఇంక నెను ఆపనిమీదే వుంటాను. లేచి బట్టలు కట్టుకో. ఇద్దరం కలిసి భోజనం చేసేద్దాము. తరువాత నాకు బజారులో పని వుంది. నేను బయటకు వెళ్ళాలి. నువ్వు ఇంటికివెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకుందువుగాని అని ఆమె బట్టలు కట్టుకోవడం ప్రరంభించెరు. 
ముందు ముందు నా జీవితం ఎటువంటి భయంకరమైన మలుపులు తిరగబోతున్నాయో తెలియని నేను, త్వరలోనే నాకోరికల వేడిని దించబోయే మన్మధుడిని వూహించుకుంటూ లేచి బట్టలు కట్టుకుని, ఎవో రెండు మెతుకులు నోటికి రాసుకుని ఆనందంగా నాఇంటికివెళ్ళి అలసటగా మంచం మీద వాలిపోయి, మత్తైన కమ్మని కలలు కంటూ నిమ్మదిగా నిద్రలోకి జారిపోయాను.
Reply

« Next Oldest | Next Newest »

Thread Tools Search This Thread


Advanced Search


  Posting Rules
  You may not post new posts
  You may not post replies
  You may not post attachments
  You may not edit your posts

  BB code is On
  Smilies are On
  [IMG] code is On
  HTML code is Off
Forum Jump:

Current time: 26-05-2020, 08:25 AM